Projekty opinii


W przypadku sprawozdań ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Projekty opinii to opinie, których dana komisja nie poddała jeszcze pod głosowanie. Po przyjęciu przez komisję projekty opinii stają się opiniami, które przekazuje się następnie komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.

Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT OPINII dotyczącej zaleceń dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjowania porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)

06-10-2015 IMCO_PA(2015)569632 PE 569.632v01-00
IMCO

Virginie ROZIÈRE

Termin składania poprawek : 15-10-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/04398

PROJEKT OPINII w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE

03-09-2015 IMCO_PA(2015)567474 PE 567.474v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Termin składania poprawek : 24-09-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/03831

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015

28-07-2015 IMCO_PA(2015)565061 PE 565.061v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termin składania poprawek : 08-09-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/03902

PROJEKT OPINII w sprawie budżetu na 2016 r. – sekcja 3

11-06-2015 IMCO_PA(2015)554942 PE 554.942v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termin składania poprawek : 14-07-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/03131

PROJEKT OPINII w sprawie nowych wyzwań i strategii w zakresie propagowania turystyki w Europie

12-05-2015 IMCO_PA(2015)549324 PE 549.324v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

Termin składania poprawek : 24-06-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/02359

PROJEKT OPINII w sprawie możliwego rozszerzenia ochrony oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej na produkty nierolne

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554925 PE 554.925v02-00
IMCO

Nicola DANTI

Termin składania poprawek : 13-05-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/02844

PROJEKT OPINII w sprawie mandatu do podjęcia rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2016

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554943 PE 554.943v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termin składania poprawek : 12-05-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/03191

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe

15-04-2015 IMCO_PA(2015)552114 PE 552.114v01-00
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN

Termin składania poprawek : 12-05-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/00363

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

06-03-2015 IMCO_PA(2015)551771 PE 551.771v01-00
IMCO

Pascal DURAND

Termin składania poprawek : 12-03-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/02803

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) – Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

03-03-2015 IMCO_PA(2015)539869 PE 539.869v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termin składania poprawek : 31-03-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/00670