Projekty opinii


W przypadku sprawozdań ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Projekty opinii to opinie, których dana komisja nie poddała jeszcze pod głosowanie. Po przyjęciu przez komisję projekty opinii stają się opiniami, które przekazuje się następnie komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.

Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION on Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

13-01-2017 IMCO_PA(2017)597470 PE 597.470v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Termin składania poprawek : 14-02-2017

PROJEKT OPINII w sprawie FinTech: wpływu technologii na przyszłość sektora finansowego

21-12-2016 IMCO_PA(2016)595754 PE 595.754v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 07-02-2017

PROJEKT OPINII w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu

07-11-2016 IMCO_PA(2016)593808 PE 593.808v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Termin składania poprawek : 13-12-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/08278

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020

20-10-2016 IMCO_PA(2016)592330 PE 592.330v01-00
IMCO

Vicky FORD

Termin składania poprawek : 10-11-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06863

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku

21-09-2016 IMCO_PA(2016)589291 PE 589.291v01-00
IMCO

Emma McCLARKIN

Termin składania poprawek : 17-10-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06765

PROJEKT OPINII w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE

15-09-2016 IMCO_PA(2016)589273 PE 589.273v01-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Termin składania poprawek : 18-10-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06717

PROJEKT OPINII w sprawie Europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze

14-09-2016 IMCO_PA(2016)589220 PE 589.220v01-00
IMCO

Eva MAYDELL

Termin składania poprawek : 13-10-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/07106

PROJEKT OPINII w sprawie Europejskiej Unii Obrony

06-07-2016 IMCO_PA(2016)583872 PE 583.872v01-00
IMCO

Lara COMI

Termin składania poprawek : 07-09-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06278

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

06-07-2016 IMCO_PA(2016)584233 PE 584.233v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termin składania poprawek : 12-07-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06204

PROJEKT OPINII Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki

23-06-2016 IMCO_PA(2016)585496 PE 585.496v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 06-09-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/04670