Projekty opinii


W przypadku sprawozdań ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Projekty opinii to opinie, których dana komisja nie poddała jeszcze pod głosowanie. Po przyjęciu przez komisję projekty opinii stają się opiniami, które przekazuje się następnie komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.

Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code

11-04-2017 IMCO_PA(2017)602838 PE 602.838v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 10-05-2017

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2018 draft budget

06-04-2017 IMCO_PA(2017)602828 PE 602.828v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Termin składania poprawek : 04-05-2017

PROJEKT OPINII w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

27-03-2017 IMCO_PA(2017)602751 PE 602.751v01-00
IMCO

Evelyne GEBHARDT

Termin składania poprawek : 03-05-2017

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek

02-03-2017 IMCO_PA(2017)600949 PE 600.949v01-00
IMCO

Biljana BORZAN

Termin składania poprawek : 29-03-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06777

PROJEKT OPINII w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności

21-02-2017 IMCO_PA(2017)599673 PE 599.673v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

Termin składania poprawek : 28-03-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/08940

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

20-02-2017 IMCO_PA(2017)599682 PE 599.682v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termin składania poprawek : 29-03-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/07948

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

17-02-2017 IMCO_PA(2017)599723 PE 599.723v01-00
IMCO

Ivan ŠTEFANEC

Termin składania poprawek : 28-03-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/07887

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

24-01-2017 IMCO_PA(2017)597610 PE 597.610v01-00
IMCO

Christel SCHALDEMOSE

Termin składania poprawek : 22-03-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/05993

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

24-01-2017 IMCO_PA(2017)597612 PE 597.612v01-00
IMCO

Julia REDA

Termin składania poprawek : 15-02-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/07955

PROJEKT OPINII w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i technologia 5G

13-01-2017 IMCO_PA(2017)597470 PE 597.470v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Termin składania poprawek : 14-02-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/08472