Projekty opinii


W przypadku sprawozdań ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Projekty opinii to opinie, których dana komisja nie poddała jeszcze pod głosowanie. Po przyjęciu przez komisję projekty opinii stają się opiniami, które przekazuje się następnie komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.

Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT OPINII W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

19-07-2017 IMCO_PA(2017)606248 PE 606.248v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Termin składania poprawek : 06-09-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market

12-07-2017 IMCO_PA(2017)608025 PE 608.025v01-00
IMCO

Eva MAYDELL

Termin składania poprawek : 13-09-2017

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

06-06-2017 IMCO_PA(2017)604889 PE 604.889v01-00
IMCO

Daniel DALTON

Termin składania poprawek : 27-06-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/09507

PROJEKT OPINII w sprawie ratowania życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE

06-06-2017 IMCO_PA(2017)606030 PE 606.030v01-00
IMCO

Daniel DALTON

Termin składania poprawek : 27-06-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/10066

PROJEKT OPINII dotyczący planu działania w sprawie detalicznych usług finansowych:

01-06-2017 IMCO_PA(2017)605952 PE 605.952v01-00
IMCO

Josef WEIDENHOLZER

Termin składania poprawek : 29-06-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/09927

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich

31-05-2017 IMCO_PA(2017)605925 PE 605.925v01-00
IMCO

Ivan ŠTEFANEC

Termin składania poprawek : 27-06-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/00121

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)

29-05-2017 IMCO_PA(2017)604857 PE 604.857v01-00
IMCO

Eva MAYDELL

Termin składania poprawek : 28-06-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/09142

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej

11-04-2017 IMCO_PA(2017)602838 PE 602.838v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 10-05-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/07893

PROJEKT OPINII w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018

06-04-2017 IMCO_PA(2017)602828 PE 602.828v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Termin składania poprawek : 04-05-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/09487

PROJEKT OPINII w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

27-03-2017 IMCO_PA(2017)602751 PE 602.751v01-00
IMCO

Evelyne GEBHARDT

Termin składania poprawek : 03-05-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/08790