Projekty opinii


Projekt opinii to przygotowany przez posła wyznaczonego na sprawozdawcę komisji opiniodawczej dokument, który jest następnie przekazywany komisji opiniodawczej w celu wniesienia ewentualnych poprawek i poddania pod głosowanie.
W przypadku sprawozdań ustawodawczych projekty opinii przedstawiane są w postaci poprawek do wniosku ustawodawczego Komisji, w odpowiednich przypadkach wraz ze zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych projekty opinii przyjmują formę wskazówek, które – jeżeli zostaną przyjęte – przekazuje się komisji odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania w celu ich uwzględnienia w tekście końcowym. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, które nie zostały jeszcze poddane pod głosowanie komisji opiniodawczych.
Wszystkie dostępne projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)

26-03-2018 IMCO_PA(2018)618145 PE 618.145v01-00
IMCO

Birgit COLLIN-LANGEN

Termin składania poprawek : 02-05-2018

PROJEKT OPINII w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!

26-03-2018 IMCO_PA(2018)619168 PE 619.168v01-00
IMCO

Matthijs van MILTENBURG

Termin składania poprawek : 25-04-2018

PROJEKT OPINII W sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

01-03-2018 IMCO_PA(2018)619085 PE 619.085v01-00
IMCO

Dennis de JONG

Termin składania poprawek : 11-04-2018

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. bezpieczeństwa cybernetycznego”)

01-02-2018 IMCO_PA(2018)616831 PE 616.831v01-00
IMCO

Nicola DANTI

Termin składania poprawek : 28-02-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/11043

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE

23-10-2017 IMCO_PA(2017)612223 PE 612.223v01-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Termin składania poprawek : 22-11-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/10170

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych

07-09-2017 IMCO_PA(2017)609467 PE 609.467v01-00
IMCO

Matthijs van MILTENBURG

Termin składania poprawek : 25-10-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/09933

PROJEKT OPINII w sprawie sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji za rok 2016

05-09-2017 IMCO_PA(2017)609616 PE 609.616v01-00
IMCO

Christel SCHALDEMOSE

Termin składania poprawek : 04-10-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/10512

PROJEKT OPINII W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

19-07-2017 IMCO_PA(2017)606248 PE 606.248v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Termin składania poprawek : 06-09-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/09924

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

12-07-2017 IMCO_PA(2017)608025 PE 608.025v01-00
IMCO

Eva MAYDELL

Termin składania poprawek : 13-09-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/09589

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

06-06-2017 IMCO_PA(2017)604889 PE 604.889v01-00
IMCO

Daniel DALTON

Termin składania poprawek : 27-06-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/09507