Projekty opinii


W przypadku sprawozdań ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Projekty opinii to opinie, których dana komisja nie poddała jeszcze pod głosowanie. Po przyjęciu przez komisję projekty opinii stają się opiniami, które przekazuje się następnie komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.

Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

06-03-2015 IMCO_PA(2015)551771 PE 551.771v01-00
IMCO

Pascal DURAND

Termin składania poprawek : 12-03-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/02803

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) – Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

03-03-2015 IMCO_PA(2015)539869 PE 539.869v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termin składania poprawek : 31-03-2015

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do niedrogowych maszyn ruchomych

03-03-2015 IMCO_PA(2015)549464 PE 549.464v01-00
IMCO

Jiří POSPÍŠIL

Termin składania poprawek : 14-04-2015

PROJEKT OPINII w sprawie wpływu przemian zachodzących na europejskich rynkach wyposażenia obronnego na potencjał bezpieczeństwa i obrony w Europie

26-02-2015 IMCO_PA(2015)549296 PE 549.296v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termin składania poprawek : 31-03-2015

PROJEKT OPINII w sprawie zewnętrznego wpływu unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE

26-02-2015 IMCO_PA(2015)549366 PE 549.366v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 31-03-2015

PROJEKT OPINII w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym

03-02-2015 IMCO_PA(2015)549108 PE 549.108v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termin składania poprawek : 25-02-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/02356

PROJEKT OPINII w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania

30-01-2015 IMCO_PA(2015)546596 PE 546.596v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termin składania poprawek : 11-02-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/01713

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

29-01-2015 IMCO_PA(2015)546844 PE 546.844v01-00
IMCO

Marlene MIZZI

Termin składania poprawek : 04-03-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/00434

PROJEKT OPINII w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

20-01-2015 IMCO_PA(2015)544489 PE 544.489v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 25-02-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/02370

PROJEKT OPINII w sprawie dążenia do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej: plan działania UE

20-01-2015 IMCO_PA(2015)546649 PE 546.649v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termin składania poprawek : 25-02-2015

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/01748