Projekty opinii


W przypadku sprawozdań ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Projekty opinii to opinie, których dana komisja nie poddała jeszcze pod głosowanie. Po przyjęciu przez komisję projekty opinii stają się opiniami, które przekazuje się następnie komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.

Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION on A new skills agenda for Europe

21-02-2017 IMCO_PA(2017)599673 PE 599.673v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

Termin składania poprawek : 28-03-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications

17-02-2017 IMCO_PA(2017)599723 PE 599.723v01-00
IMCO

Ivan ŠTEFANEC

Termin składania poprawek : 28-03-2017

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

24-01-2017 IMCO_PA(2017)597610 PE 597.610v01-00
IMCO

Christel SCHALDEMOSE

Termin składania poprawek : 22-03-2017

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

24-01-2017 IMCO_PA(2017)597612 PE 597.612v01-00
IMCO

Julia REDA

Termin składania poprawek : 15-02-2017

PROJEKT OPINII w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i technologia 5G

13-01-2017 IMCO_PA(2017)597470 PE 597.470v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Termin składania poprawek : 14-02-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/08472

PROJEKT OPINII w sprawie FinTech: wpływu technologii na przyszłość sektora finansowego

21-12-2016 IMCO_PA(2016)595754 PE 595.754v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 07-02-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/08003

PROJEKT OPINII w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu

07-11-2016 IMCO_PA(2016)593808 PE 593.808v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Termin składania poprawek : 13-12-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/08278

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Unii służącego wsparciu szczególnych działań mających na celu zwiększenie zaangażowania konsumentów i innych użytkowników końcowych usług finansowych w proces kształtowania polityki Unii w dziedzinie usług finansowych na lata 2017–2020

20-10-2016 IMCO_PA(2016)592330 PE 592.330v01-00
IMCO

Vicky FORD

Termin składania poprawek : 10-11-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06863

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku

21-09-2016 IMCO_PA(2016)589291 PE 589.291v01-00
IMCO

Emma McCLARKIN

Termin składania poprawek : 17-10-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06765

PROJEKT OPINII w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE

15-09-2016 IMCO_PA(2016)589273 PE 589.273v01-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Termin składania poprawek : 18-10-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06717