Projekty opinii

Skierowanie sprawy do komisji w celu uzyskania jej opinii na temat tekstu ustawodawczego lub nieustawodawczego następuje zwykle na samym początku procedury w Parlamencie Europejskim. W przypadku tekstów ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku tekstów nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Następnie – przed przekazaniem projektów opinii komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania – komisja poddaje je pod głosowanie. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012

Data : 13-11-2013

Odniesienie :

IMCO_PA(2013)522939 PE 522.939v01-00
IMCO

Malcolm HARBOUR

Termin składania poprawek : 03-12-2013

References :

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/7/13790

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

Data : 08-11-2013

Odniesienie :

IMCO_PA(2013)522852 PE 522.852v01-00
IMCO

Adam BIELAN

Termin składania poprawek : 11-12-2013

References :

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/7/13566

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE

Data : 16-10-2013

Odniesienie :

IMCO_PA(2013)521607 PE 521.607v01-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Termin składania poprawek : 07-11-2013

References :

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/7/13031

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego

Data : 02-10-2013

Odniesienie :

IMCO_PA(2013)519553 PE 519.553v02-00
IMCO

Olle SCHMIDT

Termin składania poprawek : 18-10-2013

References :

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/7/13022

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego

Data : 23-09-2013

Odniesienie :

IMCO_PA(2013)519594 PE 519.594v01-00
IMCO

Evelyne GEBHARDT

Termin składania poprawek : 14-10-2013

References :

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/7/12715

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu

Data : 17-09-2013

Odniesienie :

IMCO_PA(2013)516966 PE 516.966v02-00
IMCO

Hans-Peter MAYER

Termin składania poprawek : 07-10-2013

References :

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/7/12419

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy

Data : 12-09-2013

Odniesienie :

IMCO_PA(2013)516976 PE 516.976v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Termin składania poprawek : 15-10-2013

References :

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/7/12516

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie kryzysu żywnościowego, oszustw w łańcuchu dostaw żywności i nadzoru nad nimi

Data : 02-09-2013

Odniesienie :

IMCO_PA(2013)516893 PE 516.893v01-00
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Termin składania poprawek : 27-09-2013

References :

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/7/12835

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie sprawozdania z wdrażania ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej

Data : 30-08-2013

Odniesienie :

IMCO_PA(2013)510798 PE 510.798v01-00
IMCO

Malcolm HARBOUR

Termin składania poprawek : 28-08-2013

References :

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/7/12679

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

Data : 24-07-2013

Odniesienie :

IMCO_PA(2013)516700 PE 516.700v02-00
IMCO

Regina BASTOS

Termin składania poprawek : 26-09-2013

References :

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/7/12386

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Jednolity rynek i swobodny przepływ osób, towarów i usług są głównymi koncepcjami UE. Zapewniają one europejskim obywatelom i przedsiębiorcom dobrobyt i rozwój, miejsca pracy, mobilność i swobodę wyboru.
 
Zdaniem Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów obywatele muszą znaleźć się w centrum jednolitego rynku. Naszym zadaniem jest zagwarantowanie swobody osiedlania się na terenie UE w celu podjęcia pracy, studiów lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 
Chcemy dołożyć starań, by konsumenci znali swoje prawa i mieli poczucie bezpieczeństwa i ochrony kupując produkty w UE, zarówno w lokalnym sklepie, jak i przez internet.
 
Naszym celem jest stworzenie przejrzystych zasad dla przedsiębiorców i ułatwienie funkcjonowania małym spółkom przez zwiększenie ich szans na rynku w zakresie produkcji, sprzedaży i świadczenia usług.
 
Komisja Rynku Wewnętrznego wystąpiła z inicjatywą Aktu o jednolitym rynku, aby dać nowy impuls jednolitemu rynkowi. Pragniemy jak najszybciej wdrożyć jego założenia. Tylko właściwie funkcjonujący jednolity rynek europejski zagwarantuje nam dobrobyt i konkurencyjność na rynkach światowych w najbliższych dziesięcioleciach.
 
Malcolm Harbour
Przewodniczący Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów