Projekty opinii


W przypadku sprawozdań ustawodawczych opinie przedstawiane są w postaci poprawek do sprawozdania sporządzonego przez główną komisję, w stosownych przypadkach uzupełnionych zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych opinie mają postać propozycji zmian określonych części tekstu. Projekty opinii to opinie, których dana komisja nie poddała jeszcze pod głosowanie. Po przyjęciu przez komisję projekty opinii stają się opiniami, które przekazuje się następnie komisji odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, których nie poddano jeszcze pod głosowanie.

Wszystkie udostępnione projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016

15-06-2016 IMCO_PA(2016)584229 PE 584.229v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termin składania poprawek : 12-07-2016

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści

25-05-2016 IMCO_PA(2016)583879 PE 583.879v01-00
IMCO

Marco ZULLO

Termin składania poprawek : 28-06-2016

PROJEKT OPINII w sprawie zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych

02-05-2016 IMCO_PA(2016)582122 PE 582.122v01-00
IMCO

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO

Termin składania poprawek : 01-06-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06288

PROJEKT OPINII w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2017

27-04-2016 IMCO_PA(2016)580791 PE 580.791v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termin składania poprawek : 25-05-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/05783

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa

21-04-2016 IMCO_PA(2016)582050 PE 582.050v01-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Termin składania poprawek : 24-05-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/06313

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych

22-03-2016 IMCO_PA(2016)578848 PE 578.848v01-00
IMCO

Vicky FORD

Termin składania poprawek : 27-04-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/05220

PROJEKT OPINII w sprawie wirtualnych walut

25-02-2016 IMCO_PA(2016)577006 PE 577.006v01-00
IMCO

Ulrike TREBESIUS

Termin składania poprawek : 21-03-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/05505

PROJEKT OPINII w sprawie stosowania dyrektywy o usługach pocztowych

23-02-2016 IMCO_PA(2016)576837 PE 576.837v01-00
IMCO

Lucy ANDERSON

Termin składania poprawek : 22-03-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/05516

PROJEKT OPINII w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji

29-01-2016 IMCO_PA(2016)576695 PE 576.695v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Termin składania poprawek : 24-02-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/05226

PROJEKT OPINII w sprawie stworzenia nowego ładu dla odbiorców energii

26-01-2016 IMCO_PA(2016)572937 PE 572.937v01-00
IMCO

Kaja KALLAS

Termin składania poprawek : 24-02-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier IMCO/8/05066