Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zestawów balustrad i zestawów barierek przeznaczonych do stosowania w obiektach budowlanych wyłącznie w celu zapobiegania upadkom i niepoddawanych obciążeniom pionowym przez konstrukcję

2019/2660(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1230/2012 w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dla niektórych pojazdów silnikowych wyposażonych w wydłużone kabiny oraz wyposażenia i urządzeń aerodynamicznych stosowanych w pojazdach silnikowych i ich przyczepach

2019/2735(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
IMCO

przedmiotowo właściwa

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

2018/0168(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Określenie warunków i procedury, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami

2017/0087(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych

2016/0403(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]

2016/0402(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określenie procedury powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmiana dyrektywy 2006/123/WE i rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

2016/0398(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Mianowanie członka Komisji Europejskiej – Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
IMCO

opiniodawcza

Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia (UE) 2017/1151 uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008.

2019/2725(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
IMCO

opiniodawcza, ściślejsza współpraca

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

2019/2028(BUD) Procedura budżetowa
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

opiniodawcza