Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Decyzja delegowana Komisji zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń

2019/2532(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające, na podstawie dyrektywy Rady 91/477/EWG, szczegółowe zasady systematycznej wymiany drogą elektroniczną informacji dotyczących transferu broni palnej w Unii

2019/2531(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 w odniesieniu do terminów składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Wyspy Man

2018/3000(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 oraz załączniki I, III i IV do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do aktualizacji odesłań do niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych oraz w odniesieniu do włączenia niektórych spośród tych regulaminów

2018/2956(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
IMCO

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej

2018/0258(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Jiří POSPÍŠIL [PPE]

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł

2018/0232(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Maria GRAPINI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

2018/0168(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Wymogi dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego

2018/0145(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa

2018/0112(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Christel SCHALDEMOSE [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów

2018/0090(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Daniel DALTON [ECR]

przedmiotowo właściwa