Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy Rady 80/181/EWG odnośnie do definicji podstawowych jednostek SI

2019/2668(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
IMCO

przedmiotowo właściwa

Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zestawów balustrad i zestawów barierek przeznaczonych do stosowania w obiektach budowlanych wyłącznie w celu zapobiegania upadkom i niepoddawanych obciążeniom pionowym przez konstrukcję

2019/2660(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do przepuszczalności powietrza dla świetlików z tworzyw sztucznych i szkła oraz wyłazów dachowych

2019/2659(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności na obciążenie wiatrem dla zasłon zewnętrznych i markiz

2019/2655(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania załączników I i IV

2019/2622(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
IMCO

przedmiotowo właściwa

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

2018/0168(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE)

2018/2681(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

przedmiotowo właściwa

Szwajcaria: Przeszkody w pełnej realizacji rynku wewnętrznego

2018/2680(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

przedmiotowo właściwa

Unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie

2016/0236(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

przedmiotowo właściwa

Określenie warunków i procedury, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami

2017/0087(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

przedmiotowo właściwa