Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Decyzja delegowana Komisji zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń

2017/2845(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) …/... w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego krzyżowo objętych normą zharmonizowaną EN 16351 oraz wyrobów z forniru klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14374 w odniesieniu do ich reakcji na ogień

2017/2808(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Wdrożenie dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do przepisów i potrzeby reformy usług dotyczących wolnych zawodów

2017/2073(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie

2016/0236(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

przedmiotowo właściwa

Określenie warunków i procedury, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami

2017/0087(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

przedmiotowo właściwa

Utworzenie jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów

2017/0086(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Marlene MIZZI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia europejskiej e-karty usług oraz powiązanych mechanizmów administracyjnych

2016/0403(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR]

przedmiotowo właściwa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram prawnych i operacyjnych europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]

2016/0402(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Morten LØKKEGAARD [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

2016/0404(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Andreas SCHWAB [PPE]

przedmiotowo właściwa

Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określenie procedury powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmiana dyrektywy 2006/123/WE i rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

2016/0398(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO [S&D]

przedmiotowo właściwa