Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Wdrożenie dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do przepisów i potrzeby reformy usług dotyczących wolnych zawodów

2017/2073(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie

2016/0236(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR]

przedmiotowo właściwa

Określenie warunków i procedury, zgodnie z którymi Komisja może wzywać przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw do udzielenia informacji związanych z rynkiem wewnętrznym i powiązanymi dziedzinami

2017/0087(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Establishing a single digital gateway to provide information, procedures, assistance and problem solving services

2017/0086(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych, objętych normą zharmonizowaną EN 15824, oraz zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objętych normą zharmonizowaną EN 998-1 w odniesieniu do ich reakcji na ogień

2017/2622(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080 oraz wyrobów z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objętych normą zharmonizowaną EN 15497 w odniesieniu do ich reakcji na ogień oraz w sprawie zmiany decyzji 2005/610/WE

2017/2621(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie klasyfikacji właściwości użytkowych – osiadania na powierzchniach horyzontalnych oraz krótkotrwałej nasiąkliwości wodą – wyrobów do izolacji cieplnej z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowanych in situ, zgodnie z normą EN 15101-1 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

2017/2578(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Europejska e-karta usług oraz powiązane mechanizmy administracyjne

2016/0403(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR]

przedmiotowo właściwa

Ramy prawne i operacyjne europejskiej e-karty usług wprowadzonej rozporządzeniem ... [rozporządzenie ESC]

2016/0402(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Morten LØKKEGAARD [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów

2016/0404(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Andreas SCHWAB [PPE]

przedmiotowo właściwa