Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 w odniesieniu do dostosowania konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych

2018/2639(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym

2018/0040(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Decyzja delegowana Komisji w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych płyt warstwowych w okładzinach metalowych przeznaczonych do zastosowania konstrukcyjnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

2018/2587(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/208 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych

2018/2584(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/68 w odniesieniu do wymogów związanych z układami przeciwblokującymi, urządzeniami do wysokociśnieniowego przechowywania energii i połączeniami hydraulicznymi typu jednoprzewodowego

2018/2583(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej pojazdów rolniczych i leśnych oraz ich silników, a także uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/96

2018/2580(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Decyzja delegowana Komisji dotycząca mającego zastosowanie systemu do celów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych urządzeń kotwiczących wykorzystywanych przy robotach budowlanych i przeznaczonych do ochrony osób przed upadkiem z wysokości lub zatrzymania upadku z wysokości na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

2018/2549(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Przywóz dóbr kultury

2017/0158(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO INTA

Alessia Maria MOSCA [S&D] Daniel DALTON [ECR]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania

2017/0353(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku

2018/2008(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
IMCO

Olga SEHNALOVÁ [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca