Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Commission Delegated Regulation amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2015/2446 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning certain provisions of the Union Customs Code

2018/2704(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Unijny kodeks celny

2018/0123(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla biznesowych użytkowników internetowych usług pośrednictwa

2018/0112(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Lepsze egzekwowanie i modernizacja unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów

2018/0090(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Daniel DALTON [ECR]

przedmiotowo właściwa

Wdrożenie dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych

2018/2056(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
IMCO

Lara COMI [PPE]

przedmiotowo właściwa

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (C(2018) 863 final) z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych

2018/2649(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców

2018/0065(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1322/2014 w odniesieniu do dostosowania konstrukcji pojazdów i wymogów ogólnych dotyczących homologacji pojazdów rolniczych i leśnych

2018/2639(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym

2018/0040(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
IMCO

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Decyzja delegowana Komisji w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych płyt warstwowych w okładzinach metalowych przeznaczonych do zastosowania konstrukcyjnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

2018/2587(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa