Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Podpisanie umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej przyznania Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierającym autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości

2019/0142(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa

Zawarcie umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

2019/0132(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa

Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

2019/0099(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa

Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

2018/0356(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa

Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony

2018/0358(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa

Członkostwo UE w Międzynarodowej Grupie Badawczej ds. Kauczuku (MGBK)

2017/0159(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa

Protokół w sprawie współpracy kulturalnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

2017/0081(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie unijnego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

2016/0295(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
INTA

przedmiotowo właściwa

Zawarcie Umowy o partnerstwie gospodarczym (UPG) między Państwami Partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (EAC), z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

2016/0038(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa

Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, jak również zmiany do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Marokańskim z drugiej strony

2015/0203(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa