Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wykonania aktualizacji na potrzeby rocznej, miesięcznej i krótkoterminowej miesięcznej statystyki energii

2019/2770(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ITRE

przedmiotowo właściwa

Projekt rozporządzenia Komisji ustanawiającego „wykaz Prodcom” – wykaz produktów przemysłowych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3924/91

2019/2753(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ITRE

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego za rok odniesienia 2020

2019/2752(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ITRE

przedmiotowo właściwa

Mianowanie członka Komisji Europejskiej – Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)

2019/0151(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy

2019/0152(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ITRE

przedmiotowo właściwa

Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji i Rumunii do Unii Europejskiej

2018/0429(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Umowa o współpracy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w zakresie europejskich programów nawigacji satelitarnej

2012/0231(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w celu dostosowania sprzedaży uprawnień na aukcji do zasad EU ETS na lata 2021–2030 oraz klasyfikacji uprawnień jako instrumentów finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

2019/2797(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ITRE

opiniodawcza, ściślejsza współpraca

Ramy zarządzania instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro

2019/0161(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ITRE

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii