Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki

2019/2544(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

przedmiotowo właściwa

Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji i Rumunii do Unii Europejskiej

2018/0429(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”

2018/0228(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Polityka przemysłowa

2018/2567(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

przedmiotowo właściwa

Umowa o współpracy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w zakresie europejskich programów nawigacji satelitarnej

2012/0231(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Budżet na rok 2020 – mandat do rozmów trójstronnych

2019/2010(BUD) Procedura budżetowa
ITRE

opiniodawcza

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do środków przyjętych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji lotniczych w celu wdrożenia globalnego środka rynkowego

2019/2608(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ITRE

opiniodawcza, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

2019/2597(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ITRE

opiniodawcza, ściślejsza współpraca

Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki

2019/0017(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ITRE

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

2018/2168(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
ITRE

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii