Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

POPRAWKI 8 - 85 - Projekt opinii Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

POPRAWKI 19 - 48 - Projekt sprawozdania Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

POPRAWKI 40 - 170 - Projekt sprawozdania Program „Wymiar sprawiedliwości”

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE631.964v01-00
LIBE JURI

Josef WEIDENHOLZER, Heidi HAUTALA

POPRAWKI 27 - 265 - Projekt sprawozdania Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

POPRAWKI 33 - 122 - Projekt opinii Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

POPRAWKI 17 - 87 - Projekt opinii Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

POPRAWKI 2 - 32 - Projekt opinii Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

POPRAWKI 1 - 14 - Projekt opinii w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

POPRAWKI 1 - 103 - Projekt sprawozdania Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

POPRAWKI 40 - 339 - Projekt sprawozdania Powództwa zbiorowe na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER