Projekty opinii


Projekt opinii to przygotowany przez posła wyznaczonego na sprawozdawcę komisji opiniodawczej dokument, który jest następnie przekazywany komisji opiniodawczej w celu wniesienia ewentualnych poprawek i poddania pod głosowanie.
W przypadku sprawozdań ustawodawczych projekty opinii przedstawiane są w postaci poprawek do wniosku ustawodawczego Komisji, w odpowiednich przypadkach wraz ze zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych projekty opinii przyjmują formę wskazówek, które – jeżeli zostaną przyjęte – przekazuje się komisji odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania w celu ich uwzględnienia w tekście końcowym. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, które nie zostały jeszcze poddane pod głosowanie komisji opiniodawczych.
Wszystkie dostępne projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termin składania poprawek : 01-02-2019

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/14580

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Termin składania poprawek : 22-11-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13249

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Termin składania poprawek : 22-11-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13226

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Termin składania poprawek : 27-11-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13638

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termin składania poprawek : 16-11-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/14158

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termin składania poprawek : 25-10-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/14009

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Termin składania poprawek : 24-10-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13033

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termin składania poprawek : 15-10-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13639

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Termin składania poprawek : 17-09-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13636

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i 2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termin składania poprawek : 07-09-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13525