Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst jednolity)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek

21-08-2018 JURI_PR(2018)625524 PE 625.524v02-00
JURI

Evelyn REGNER

Termin składania poprawek : 14-09-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek

26-07-2018 JURI_PR(2018)625405 PE 625.405v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termin składania poprawek : 11-09-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

02-07-2018 JURI_PR(2018)623965 PE 623.965v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Termin składania poprawek : 06-09-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich

03-05-2018 JURI_PR(2018)621985 PE 621.985v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termin składania poprawek : 01-06-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12508

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie drukowania przestrzennego – wyzwania w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej

22-02-2018 JURI_PR(2018)618019 PE 618.019v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Termin składania poprawek : 28-02-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/09065

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

20-02-2018 JURI_PR(2018)613544 PE 613.544v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termin składania poprawek : 11-04-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/10569

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/11188

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.

06-02-2018 JURI_PR(2018)616858 PE 616.858v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Termin składania poprawek : 06-03-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/11955

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2016 r.

01-02-2018 JURI_PR(2018)617980 PE 617.980v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termin składania poprawek : 28-02-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/11749