Opinie


Jeżeli komisja uważa, że kwestie objęte sprawozdaniem powierzonym innej komisji wchodzą w zakres jej właściwości, może zwrócić się o uznanie jej za „komisję opiniodawczą” (art. 53 Regulaminu). Przyjęta opinia zostanie przekazana komisji przedmiotowo właściwej, która poddaje ją pod głosowanie. Poprawki zaangażowanej komisji opiniodawczej (art. 54), które wchodzą w wyłączny zakres właściwości tej komisji, muszą zostać przyjęte przez komisję przedmiotowo właściwą bez głosowania. Wszystkie opinie i stanowiska w formie poprawek przyjęte przez komisję opiniodawczą muszą być załączone do sprawozdania końcowego. Na tej stronie przedstawiono opinie zatwierdzone i przyjęte przez komisje.
Wszystkie dostępne opinie i stanowiska w formie poprawek można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13226

  OPINION - Opinion on the legal basis of on the proposal for a directive on copyright in digital single market

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

OPINIA - Opinia w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/14158

OPINIA - Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

27-11-2018 JURI_AD(2018)628386 PE 628.386v02-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13033

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE 627.900v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13639

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

22-11-2018 JURI_AD(2018)628700 PE 628.700v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/14009

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027

21-11-2018 JURI_AD(2018)627030 PE 627.030v02-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13636

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v03-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12597