Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Wniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa

2019/2005(IMM) Immunitet
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

przedmiotowo właściwa

Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

2017/0035(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
JURI

przedmiotowo właściwa

Handel niektórymi wyrobami stalowymi pomiędzy Unią Europejską a Republiką Kazachstanu (tekst jednolity)

2015/0082(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
JURI

przedmiotowo właściwa

Zniesienie sezonowych zmian czasu

2018/0332(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
JURI

[PPE]

opiniodawcza

Objection pursuant to Rule 112: Extension of the approval periods of the active substances amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron and tritosulfuron (D062951)

2019/2826(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
JURI

opiniodawcza

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1, 8, 34, 37 i 38, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2, 3 i 6, Interpretacji 12, 19, 20 i 22 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej oraz Interpretacji 32 Stałego Komitetu ds. Interpretacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2019/2782(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
JURI

opiniodawcza, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 i 8

2019/2781(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
JURI

opiniodawcza, ściślejsza współpraca

Ramy zarządzania instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro

2019/0161(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
JURI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

2019/2055(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
JURI

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

2019/2056(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
JURI

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii