Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej

08-12-2017 LIBE_PR(2017)613557 PE 613.557v01-00
LIBE

Barbara SPINELLI

Termin składania poprawek : 26-01-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sprawozdania z wdrożenia dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony

13-11-2017 CJ01_PR(2017)613377 PE 613.377v02-00
FEMM LIBE

Soraya POST, Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ01/8/08798

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw członkowskich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

30-10-2017 LIBE_PR(2017)612310 PE 612.310v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Termin składania poprawek : 27-11-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/10389

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1077/2011

04-10-2017 LIBE_PR(2017)610908 PE 610.908v02-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termin składania poprawek : 06-11-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/10385

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624

03-10-2017 LIBE_PR(2017)605985 PE 605.985v02-00
LIBE

Kinga GÁL

Termin składania poprawek : 18-07-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/08500

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)

03-10-2017 LIBE_PR(2017)610900 PE 610.900v01-00
LIBE

Kinga GÁL

Termin składania poprawek : 18-07-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/10997

PROJEKT SPRAWOZDANIA dotyczącego sprawozdania rocznego w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r.

03-10-2017 LIBE_PR(2017)612015 PE 612.015v01-00
LIBE

Frank ENGEL

Termin składania poprawek : 06-11-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/10365

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005

29-09-2017 CJ12_PR(2017)610703 PE 610.703v01-00
LIBE ECON

Mady DELVAUX, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Termin składania poprawek : 25-10-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ12/8/10432

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty

28-09-2017 LIBE_PR(2017)609537 PE 609.537v01-00
LIBE

Nathalie GRIESBECK

Termin składania poprawek : 26-10-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/08869

PROJEKT SPRAWOZDANIA w prawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylofurano-2-karboksyamidu (furanylfentanylu) środkom kontrolnym

26-09-2017 LIBE_PR(2017)610788 PE 610.788v01-00
LIBE

Michał BONI

Termin składania poprawek : 04-10-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/10449