Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision establishing a Multiannual Framework for the European Union Agency for Fundamental Rights for 2018–2022

23-03-2017 LIBE_PR(2017)601223 PE 601.223v01-00
LIBE

Angelika MLINAR

Termin składania poprawek : 20-04-2017

  DRAFT REPORT on prisons’ systems and conditions

16-03-2017 LIBE_PR(2017)601203 PE 601.203v01-00
LIBE

Joëlle BERGERON

Termin składania poprawek : 10-04-2017

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on supplementary rules in relation to the instrument for financial support for external borders and visa, as part of the Internal Security Fund for the period 2014 to 2020

14-03-2017 LIBE_PR(2017)601132 PE 601.132v01-00
LIBE

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Termin składania poprawek : 05-04-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji

09-03-2017 LIBE_PR(2017)601125 PE 601.125v01-00
LIBE

Nuno MELO

Termin składania poprawek : 10-03-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/09091

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępującej decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE

03-03-2017 LIBE_PR(2017)599714 PE 599.714v01-00
LIBE

Judith SARGENTINI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

02-03-2017 LIBE_PR(2017)599799 PE 599.799v02-00
LIBE

Tanja FAJON

Termin składania poprawek : 24-03-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii oraz zastępującej decyzje 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE i 2013/792/UE

28-02-2017 LIBE_PR(2017)599717 PE 599.717v01-00
LIBE

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona)

24-02-2017 LIBE_PR(2017)599751 PE 599.751v02-00
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM

Termin składania poprawek : 27-03-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii oraz zastępującej decyzje 2014/731/UE, 2014/743/UE i 2014/744/UE

21-02-2017 LIBE_PR(2017)599715 PE 599.715v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych daktyloskopijnych na Łotwie i zastępującej decyzję Rady 2014/911/UE

16-02-2017 LIBE_PR(2017)599602 PE 599.602v01-00
LIBE

Claude MORAES