Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

09-06-2017 LIBE_PR(2017)606011 PE 606.011v01-00
LIBE

Marju LAURISTIN

Termin składania poprawek : 10-07-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

08-06-2017 LIBE_PR(2017)605954 PE 605.954v01-00
LIBE

Cornelia ERNST

Termin składania poprawek : 11-07-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624

08-06-2017 LIBE_PR(2017)605985 PE 605.985v01-00
LIBE

Kinga GÁL

Termin składania poprawek : 11-07-2017

PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego

19-05-2017 CJ09_PR(2017)604640 PE 604.640v01-00
LIBE CONT

Ingeborg GRÄSSLE, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Termin składania poprawek : 06-06-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ09/8/08825

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 2013/32/UE

12-05-2017 LIBE_PR(2017)597506 PE 597.506v01-00
LIBE

Laura FERRARA

Termin składania poprawek : 20-06-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie walki z cyberprzestępczością

11-05-2017 LIBE_PR(2017)604566 PE 604.566v02-00
LIBE

Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Termin składania poprawek : 08-06-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/09854

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

12-04-2017 LIBE_PR(2017)599826 PE 599.826v01-00
LIBE

Claude MORAES

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/09272

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Królestwem Danii a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy

28-03-2017 LIBE_PR(2017)602774 PE 602.774v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termin składania poprawek : 05-04-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/09593

PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

24-03-2017 CJ01_PR(2017)601176 PE 601.176v01-00
FEMM LIBE

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY, Anna Maria CORAZZA BILDT

Termin składania poprawek : 26-04-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ01/8/06786

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022

23-03-2017 LIBE_PR(2017)601223 PE 601.223v01-00
LIBE

Angelika MLINAR

Termin składania poprawek : 20-04-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/07137