Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termin składania poprawek : 10-01-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES)

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termin składania poprawek : 10-01-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE

07-11-2016 CJ12_PR(2016)593836 PE 593.836v01-00
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ, Judith SARGENTINI

Termin składania poprawek : 07-12-2016

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem

21-10-2016 LIBE_PR(2016)592131 PE 592.131v02-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

Termin składania poprawek : 11-11-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/06417

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wpływu technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe: prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja, bezpieczeństwo i ściganie przestępstw

19-10-2016 LIBE_PR(2016)592279 PE 592.279v01-00
LIBE

Ana GOMES

Termin składania poprawek : 15-12-2016

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy

30-09-2016 LIBE_PR(2016)589423 PE 589.423v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 25-10-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/07662

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Gruzją a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy

30-09-2016 LIBE_PR(2016)589446 PE 589.446v01-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 25-10-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/07665

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych

30-09-2016 LIBE_PR(2016)589454 PE 589.454v01-00
LIBE

Michał BONI

Termin składania poprawek : 27-10-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/07650

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

28-09-2016 LIBE_PR(2016)583927 PE 583.927v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 18-10-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/06216

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych pomiędzy Unią Europejską i Sfederowanymi Stanami Mikronezji

28-09-2016 LIBE_PR(2016)583928 PE 583.928v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 18-10-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/06218