Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

13-05-2016 LIBE_PR(2016)580522 PE 580.522v01-00
LIBE

Ska KELLER

Termin składania poprawek : 09-06-2016

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, w odniesieniu do postanowień Protokołu dotyczących obowiązków związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz definicją przestępstw

14-04-2016 LIBE_PR(2016)580425 PE 580.425v01-00
LIBE

Martina ANDERSON

Termin składania poprawek : 24-05-2016

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

13-04-2016 LIBE_PR(2016)573186 PE 573.186v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 03-05-2016

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny wspólny wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej, oraz zmieniającego dyrektywę 2013/32/UE

13-04-2016 LIBE_PR(2016)576958 PE 576.958v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Termin składania poprawek : 13-05-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/04471

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie walki z korupcją i działań następczych w związku z rezolucją komisji CRIM

11-04-2016 LIBE_PR(2016)571738 PE 571.738v01-00
LIBE

Laura FERRARA

Termin składania poprawek : 31-05-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/03484

PROJEKT ZALECENIA DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona)

08-04-2016 LIBE_PR(2016)580500 PE 580.500v02-00
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM

Termin składania poprawek : 13-04-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/05129

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art. 9 decyzji Rady (UE) 2015/1523 oraz art. 9 decyzji Rady (UE) 2015/1601 ustanawiającymi środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

06-04-2016 LIBE_PR(2016)578711 PE 578.711v02-00
LIBE

Ska KELLER

Termin składania poprawek : 14-04-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/05338

PROJEKT SPRAWOZDANIA obejmującego zalecenia dla Komisji dotyczące ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

05-04-2016 LIBE_PR(2016)576988 PE 576.988v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Termin składania poprawek : 17-06-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/04625

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia odpraw z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych

05-04-2016 LIBE_PR(2016)578659 PE 578.659v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termin składania poprawek : 28-04-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/05343

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego dokumentu podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

04-04-2016 LIBE_PR(2016)578713 PE 578.713v01-00
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Termin składania poprawek : 28-04-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/05339