Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Ukraine)

18-07-2016 LIBE_PR(2016)585521 PE 585.521v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 15-09-2016

  DRAFT REPORT on the Situation of Fundamental Rights in the European Union in 2015

13-07-2016 LIBE_PR(2016)585807 PE 585.807v01-00
LIBE

József NAGY

Termin składania poprawek : 16-09-2016

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Termin składania poprawek : 18-07-2016

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja)

16-06-2016 LIBE_PR(2016)584100 PE 584.100v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 14-07-2016

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*)

08-06-2016 LIBE_PR(2016)583925 PE 583.925v02-00
LIBE

Tanja FAJON

Termin składania poprawek : 24-06-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/06532

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego)

01-06-2016 LIBE_PR(2016)584091 PE 584.091v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termin składania poprawek : 22-06-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/06526

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji

13-05-2016 LIBE_PR(2016)580522 PE 580.522v01-00
LIBE

Ska KELLER

Termin składania poprawek : 09-06-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/06069

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, w odniesieniu do postanowień Protokołu dotyczących obowiązków związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz definicją przestępstw

14-04-2016 LIBE_PR(2016)580425 PE 580.425v01-00
LIBE

Martina ANDERSON

Termin składania poprawek : 24-05-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/03420

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Peru dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

13-04-2016 LIBE_PR(2016)573186 PE 573.186v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 03-05-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/04502

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny wspólny wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej, oraz zmieniającego dyrektywę 2013/32/UE

13-04-2016 LIBE_PR(2016)576958 PE 576.958v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Termin składania poprawek : 13-05-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/04471