Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Croatia

12-04-2017 LIBE_PR(2017)599826 PE 599.826v01-00
LIBE

Claude MORAES

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Królestwem Danii a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy

28-03-2017 LIBE_PR(2017)602774 PE 602.774v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termin składania poprawek : 05-04-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/09593

PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

24-03-2017 CJ01_PR(2017)601176 PE 601.176v01-00
FEMM LIBE

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY, Anna Maria CORAZZA BILDT

Termin składania poprawek : 26-04-2017

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022

23-03-2017 LIBE_PR(2017)601223 PE 601.223v01-00
LIBE

Angelika MLINAR

Termin składania poprawek : 20-04-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014

23-03-2017 LIBE_PR(2017)601257 PE 601.257v01-00
LIBE

Malin BJÖRK

Termin składania poprawek : 02-05-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie systemów penitencjarnych i warunków panujących w zakładach karnych

16-03-2017 LIBE_PR(2017)601203 PE 601.203v01-00
LIBE

Joëlle BERGERON

Termin składania poprawek : 05-05-2017

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020

14-03-2017 LIBE_PR(2017)601132 PE 601.132v01-00
LIBE

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Termin składania poprawek : 05-04-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Republice Chorwacji

09-03-2017 LIBE_PR(2017)601125 PE 601.125v01-00
LIBE

Nuno MELO

Termin składania poprawek : 10-03-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/09091

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych DNA w Słowacji, Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii oraz zastępującej decyzje 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE i 2014/410/UE

03-03-2017 LIBE_PR(2017)599714 PE 599.714v01-00
LIBE

Judith SARGENTINI

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/08773

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony oraz zmieniającego dyrektywę Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

02-03-2017 LIBE_PR(2017)599799 PE 599.799v02-00
LIBE

Tanja FAJON

Termin składania poprawek : 24-03-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/07289