Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the automated data exchange with regard to vehicle registration data in Malta, Cyprus and Estonia, and replacing Decisions 2014/731/EU, 2014/743/EU and 2014/744/EU

21-02-2017 LIBE_PR(2017)599715 PE 599.715v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection and for the content of the protection granted and amending Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents

21-02-2017 LIBE_PR(2017)599799 PE 599.799v01-00
LIBE

Tanja FAJON

Termin składania poprawek : 24-03-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)

17-02-2017 LIBE_PR(2017)599751 PE 599.751v01-00
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM

Termin składania poprawek : 23-03-2017

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Latvia, and replacing Decision 2014/911/EU

16-02-2017 LIBE_PR(2017)599602 PE 599.602v01-00
LIBE

Claude MORAES

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the automated data exchange with regard to vehicle registration data in Finland, Slovenia, Romania, Poland, Sweden, Lithuania, Bulgaria, Slovakia and Hungary and replacing Decisions 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU and 2014/264/EU

16-02-2017 LIBE_PR(2017)599608 PE 599.608v01-00
LIBE

Filiz HYUSMENOVA

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 10-02-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

Termin składania poprawek : 10-02-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca na potrzeby identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (wersja przekształcona)

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597620 PE 597.620v02-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termin składania poprawek : 28-02-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności

26-01-2017 LIBE_PR(2017)595499 PE 595.499v04-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 15-02-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/06819

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

26-01-2017 LIBE_PR(2017)597541 PE 597.541v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termin składania poprawek : 06-02-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/08896