Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast)

18-01-2017 LIBE_PR(2017)593978 PE 593.978v02-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Termin składania poprawek : 17-02-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment

18-01-2017 LIBE_PR(2017)595499 PE 595.499v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 15-02-2017

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on subjecting methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA) to control measures

16-01-2017 LIBE_PR(2017)597450 PE 597.450v01-00
LIBE

Lorenzo FONTANA

Termin składania poprawek : 25-01-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich

13-01-2017 LIBE_PR(2017)597477 PE 597.477v01-00
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Termin składania poprawek : 10-02-2017

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the European Union of the Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on supplementary rules in relation to the instrument for financial support for external borders and visa, as part of the Internal Security Fund for the period 2014 to 2020

13-12-2016 LIBE_PR(2016)589494 PE 589.494v01-00
LIBE

Josef WEIDENHOLZER

Termin składania poprawek : 18-01-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termin składania poprawek : 12-01-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/06162

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES)

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Termin składania poprawek : 12-01-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE

07-11-2016 CJ12_PR(2016)593836 PE 593.836v01-00
LIBE ECON

Krišjānis KARIŅŠ, Judith SARGENTINI

Termin składania poprawek : 07-12-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ12/8/08086

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem

21-10-2016 LIBE_PR(2016)592131 PE 592.131v02-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

Termin składania poprawek : 11-11-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/06417

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wpływu technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe: prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja, bezpieczeństwo i ściganie przestępstw

19-10-2016 LIBE_PR(2016)592279 PE 592.279v01-00
LIBE

Ana GOMES

Termin składania poprawek : 15-12-2016

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/07753