Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamidu (akrylofentanylu) środkom kontroli

07-07-2017 LIBE_PR(2017)607861 PE 607.861v02-00
LIBE

Brice HORTEFEUX

Termin składania poprawek : 17-07-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

30-06-2017 LIBE_PR(2017)606233 PE 606.233v01-00
LIBE

Jeroen LENAERS

Termin składania poprawek : 05-09-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie aspektów praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością

29-06-2017 LIBE_PR(2017)606242 PE 606.242v02-00
LIBE

Soraya POST

Termin składania poprawek : 18-07-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/09428

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

27-06-2017 LIBE_PR(2017)606167 PE 606.167v02-00
LIBE

Axel VOSS

Termin składania poprawek : 04-09-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006

27-06-2017 LIBE_PR(2017)606234 PE 606.234v01-00
LIBE

Carlos COELHO

Termin składania poprawek : 05-09-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE

27-06-2017 LIBE_PR(2017)606235 PE 606.235v01-00
LIBE

Carlos COELHO

Termin składania poprawek : 05-09-2017

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

26-06-2017 LIBE_PR(2017)607796 PE 607.796v01-00
LIBE

Anna Maria CORAZZA BILDT

Termin składania poprawek : 20-07-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/03645

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)

09-06-2017 LIBE_PR(2017)606011 PE 606.011v01-00
LIBE

Marju LAURISTIN

Termin składania poprawek : 10-07-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/08979

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

08-06-2017 LIBE_PR(2017)605954 PE 605.954v01-00
LIBE

Cornelia ERNST

Termin składania poprawek : 11-07-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/08983

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 i (UE) 2016/1624

08-06-2017 LIBE_PR(2017)605985 PE 605.985v01-00
LIBE

Kinga GÁL

Termin składania poprawek : 18-07-2017

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/08500