Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next LIBE committee meetings

The next LIBE Committee meeting will take place on:
 
Wednesday, 24 September, 9h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30 and
 
Thursday, 25 September, 9h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) - P3C050
 
Monday, 29 September, 9h00 - 12h30 and
 
Tuesday 30 September 9h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30 in room József Antall - (JAN) 2Q2
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
 

   
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Mini-hearing on Council of Europe Convention on Cyber-Crime

On Wednesday, 24th September from 15.00 to 16.30 in meeting room Paul-Henri Spaak (PHS) the LIBE Committee will hold a mini-hearing during which a Council of Europe' representative, EDPS and EU data protection authorities will give presentations on the works in the Council of Europe's Cyber- Crime Convention about transborder access to stored computer data.

   
Commission and EASO annual reports on Asylum

On Wednesday, 24th September from 9.00 to 11.00 in meeting room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050, the Commission will present the 5th Annual Report on Immigration and Asylum (2013) followed by the presentation by the EASO Executive Director of the  Annual report on the situation of Asylum in the European Union (2013) the Annual Activity Report 2013 and the EASO multi-annual work programme 2014-2016 "Towards a coherent implementation of the Common European Asylum System".

   
Vote on the agreement between EU and Ukraine

On Monday, 15 September 2014 from 19.00 to 19.30 in meeting room Louise Weiss N1.3 the LIBE Members held an extraordinary committee meeting in order to vote on the association agreement between the European Union and its Member States, on the one hand, and Ukraine, on the other hand, as regards provisions relating to the treatment of third country nationals legally employed as workers in the territory of the other party (2013/0151B(NLE)), Rapporteur Claude MORAES (S&D, GB). The report was voted in Plenary on 16 September.

 
Więcej informacji
 
Exchange of views with Ms Malmström, Commissioner for Home Affairs

In the meeting of 03.09.2014, the new LIBE Committee held a first exchange of views with Commissioner Malmström. She has in particular reported on her meeting with Minister ALFANO as regards "Mare Nostrum" operation in the Mediterranean and Frontex.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE REGI TRAN PECH AGRI 23-09-2014 - 11:09  

The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2, 3 and 22 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    ochrony, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości, zgodnie z postanowieniami traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
2.    środków niezbędnych do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oprócz dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy;
3.    ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych pod kątem przetwarzania danych osobowych;
4.    utworzenia i rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności, a w szczególności:
 
(a)    środków dotyczących wjazdu i przepływu osób, azylu i migracji,
(b)    środków dotyczących zintegrowanego zarządzania wspólnymi granicami,
(c)    środków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, w tym terroryzmu, oraz materialnych i proceduralnych środków dotyczących rozwoju bardziej spójnego podejścia Unii do prawa karnego;
 
5.    Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Cepolu, Prokuratury Europejskiej i innych organów i agencji działających w tym obszarze;
6.    stwierdzania istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich.
 
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Jako przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) serdecznie witam na naszej stronie.
 
Komisja LIBE odpowiada za zdecydowaną większość ustawodawstwa i kontroli demokratycznej w zakresie polityki sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Zapewnia przy tym pełne poszanowanie Karty praw podstawowych w UE i europejskiej konwencji praw człowieka oraz wzmocnienie obywatelstwa europejskiego.
 
Na co dzień nasza komisja utrzymuje kontakty z Komisją Europejską (reprezentującą interes europejski) i Radą Ministrów (reprezentującą rządy i interesy krajowe 28 państw członkowskich) oraz współpracuje ściśle z parlamentami narodowymi. Prowadzimy też regularne wymiany z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego.
 
Polityka w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych jest całkowicie zgodna z krajowym porządkiem prawnym, a jednocześnie ma na celu rozwiązywanie na szczeblu europejskim kwestii leżących w interesie ogólnym, takich jak walka z przestępczością międzynarodową i z terroryzmem, ochrona praw podstawowych, zapewnianie ochrony i poufności danych w erze cyfrowej, zwalczanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe czy etniczne, wyznanie, przekonania, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.
 
Komisja LIBE dołoży wszelkich starań, aby kontynuować owocny dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami, a przede wszystkim z obywatelami.