Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next LIBE committee meetings

 
 - Wednesday, 5 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 and
 - Thursday, 6 November, 9.00 – 10.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
- Monday, 10 November, 15.00 - 18.30 and
- Tuesday, 11 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Hearing on Judicial cooperation in criminal matters, 11/11

On Tuesday 11 November 2014 from 15.00 to 18.30 in room Jószef Antall (JAN) 2Q2, LIBE Committee will hold a hearing on judicial cooperation in criminal matters focusing on the "Roadmap" on procedural rights of suspects and accused persons. After the adoption of the Directives on the right to interpretation and translation, on the right to information and on the right of access to a lawyer, the European Commission presented in November 2013 three new legislative proposals: a Directive on the safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and a Directive on provisional legal aid. The hearing will take stock of the achievements in the development of the roadmap and will provide a forum for debate about the proposals currently under consideration.

   
Exchange of views on terrorism, foreign fighters and presentation of TE-SAT report

On 5 November from 16.30 to 18.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 03C050 the LIBE Committee will hold an exchange of views on terrorism and foreign fighters in the presence of Mr De Kerchove (Counter-Terrorism Coordinator), Mr Wainwright (Director Europol), Ms Coninsx (President Eurojust), Ms Marinaki (Managing Director European External Action Service) and Mr Galzerano (Chairman Terrorism Working Party). The exchange of views will be a high-level event on a politically very relevant and timely topic, with the main actors on EU level dealing with this issue addressing the Committee. The latest EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) will be also presented.

   
Oral question on the situation in the Mediterranean

On 5 November from 9.15 to 9.50 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 03C050, an Oral question addressed to the European Commission and to the Council on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration will be presented and put to the vote in the LIBE Committee.

   
Hearing for the appointment of the EDPS and the Assistant Supervisor, 20.10

On 20 October, from 19.00 to 22.30, in meeting room Louise Weiss (LOW) N1.3 in Strasbourg, the LIBE Committee will hold a hearing for the appointment of the European Data Protection Supervisor and the Assistant Supervisor. The appointment procedure is based on Article 42 of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
LIBE 21-10-2014 - 18:55  

Mr Giovanni Buttarelli was voted top candidate for the post of European Data Protection Supervisor by the Civil Liberties Committee on Tuesday after three and a half hours of hearings on Monday evening. Top candidate for Assistant Supervisor is Mr Wojciech Wiewiorowski. The appointments still need to be agreed with the Council of Ministers.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    ochrony, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości, zgodnie z postanowieniami traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
2.    środków niezbędnych do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oprócz dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy;
3.    ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych pod kątem przetwarzania danych osobowych;
4.    utworzenia i rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności, a w szczególności:
 
(a)    środków dotyczących wjazdu i przepływu osób, azylu i migracji,
(b)    środków dotyczących zintegrowanego zarządzania wspólnymi granicami,
(c)    środków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, w tym terroryzmu, oraz materialnych i proceduralnych środków dotyczących rozwoju bardziej spójnego podejścia Unii do prawa karnego;
 
5.    Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Cepolu, Prokuratury Europejskiej i innych organów i agencji działających w tym obszarze;
6.    stwierdzania istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich.
 
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Jako przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) serdecznie witam na naszej stronie.
 
Komisja LIBE odpowiada za zdecydowaną większość ustawodawstwa i kontroli demokratycznej w zakresie polityki sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Zapewnia przy tym pełne poszanowanie Karty praw podstawowych w UE i europejskiej konwencji praw człowieka oraz wzmocnienie obywatelstwa europejskiego.
 
Na co dzień nasza komisja utrzymuje kontakty z Komisją Europejską (reprezentującą interes europejski) i Radą Ministrów (reprezentującą rządy i interesy krajowe 28 państw członkowskich) oraz współpracuje ściśle z parlamentami narodowymi. Prowadzimy też regularne wymiany z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego.
 
Polityka w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych jest całkowicie zgodna z krajowym porządkiem prawnym, a jednocześnie ma na celu rozwiązywanie na szczeblu europejskim kwestii leżących w interesie ogólnym, takich jak walka z przestępczością międzynarodową i z terroryzmem, ochrona praw podstawowych, zapewnianie ochrony i poufności danych w erze cyfrowej, zwalczanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe czy etniczne, wyznanie, przekonania, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.
 
Komisja LIBE dołoży wszelkich starań, aby kontynuować owocny dialog z wszystkimi zainteresowanymi stronami, a przede wszystkim z obywatelami.