Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych

2018/0103(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
LIBE

[S&D]

przedmiotowo właściwa

Decyzja wykonawcza Rady zatwierdzająca zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Serbią

2019/0807(CNS) * Procedura konsultacji
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

przedmiotowo właściwa

Decyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

2019/0806(CNS) * Procedura konsultacji
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

przedmiotowo właściwa

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: system FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) oraz uchylenie wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW

2018/0330B(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

przedmiotowo właściwa

Umowa między Unią Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Bośni i Hercegowiny

2019/0060(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

przedmiotowo właściwa

Zawarcie Umowy o statusie między Unią Europejską a Czarnogórą dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry

2019/0043(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

przedmiotowo właściwa

Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

2019/0013(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

przedmiotowo właściwa

Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

2019/0012(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1862 i rozporządzenia (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
LIBE

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS oraz zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1240, rozporządzenia (WE) nr 767/2008, rozporządzenia (UE) 2017/2226 i rozporządzenia (UE) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
LIBE

przedmiotowo właściwa