Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

POPRAWKI 1 - 62 - Projekt opinii Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00
PECH

Chris DAVIES

POPRAWKI BUDŻETOWE Budżet 2020

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00
PECH

Chris DAVIES