Projekty opinii


Projekt opinii to przygotowany przez posła wyznaczonego na sprawozdawcę komisji opiniodawczej dokument, który jest następnie przekazywany komisji opiniodawczej w celu wniesienia ewentualnych poprawek i poddania pod głosowanie.
W przypadku sprawozdań ustawodawczych projekty opinii przedstawiane są w postaci poprawek do wniosku ustawodawczego Komisji, w odpowiednich przypadkach wraz ze zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych projekty opinii przyjmują formę wskazówek, które – jeżeli zostaną przyjęte – przekazuje się komisji odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania w celu ich uwzględnienia w tekście końcowym. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, które nie zostały jeszcze poddane pod głosowanie komisji opiniodawczych.
Wszystkie dostępne projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

PROJEKT OPINII w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

13-09-2019 PECH_PA(2019)641139 PE641.139v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

PROJEKT OPINII w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

12-07-2019 PECH_PA(2019)638756 PE638.756v03-00
PECH

Chris DAVIES

Termin składania poprawek : 25-07-2019