Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

POPRAWKI 1 - 56 - Projekt opinii Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017 i 2018

29-01-2020 PETI_AM(2020)646941 PE646.941v01-00
PETI

Domènec RUIZ DEVESA

POPRAWKI 1 - 98 - Projekt sprawozdania Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2018 r.

11-11-2019 PETI_AM(2019)641268 PE641.268v03-00
PETI

Peter JAHR