Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

16-10-2017 A8-0303/2017 PE 610.572v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Dokumenty zgrupowane w dossier TRAN/8/09351

Dokumenty związane z procedurą 2006/0048(NLE)

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr 189/2014/UE upoważniającą Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylającą decyzję 2007/659/WE

16-10-2017 A8-0304/2017 PE 607.944v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenty zgrupowane w dossier REGI/8/10189

Dokumenty związane z procedurą 2017/0127(CNS)

SPRAWOZDANIE w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 5/2017 na rok budżetowy 2017, zapewniającego finansowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną w następstwie zmiany rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych

12-10-2017 A8-0301/2017 PE 610.564v02-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10560

Dokumenty związane z procedurą 2017/2135(BUD)

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

11-10-2017 A8-0298/2017 PE 610.565v02-00
BUDG

Jens GEIER

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/10554

Dokumenty związane z procedurą 2017/2134(BUD)

SPRAWOZDANIE dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

11-10-2017 A8-0299/2017 PE 610.722v02-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN, Richard ASHWORTH

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09490

Dokumenty związane z procedurą 2017/2044(BUD)

SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (tzw. ELD)

11-10-2017 A8-0297/2017 PE 599.856v02-00
JURI

Laura FERRARA

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/08013

Dokumenty związane z procedurą 2016/2251(INI)

SPRAWOZDANIE w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne

11-10-2017 A8-0295/2017 PE 606.289v02-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/07745

Dokumenty związane z procedurą 2016/2224(INI)

SPRAWOZDANIE w sprawie aspektów praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością

11-10-2017 A8-0294/2017 PE 606.242v03-00
LIBE

Soraya POST

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/09428

Dokumenty związane z procedurą 2017/2038(INI)

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii politycznych na rzecz zagwarantowania dochodu minimalnego jako narzędzia walki z ubóstwem

06-10-2017 A8-0292/2017 PE 597.608v02-00
EMPL

Laura AGEA

Dokumenty zgrupowane w dossier EMPL/8/07680

Dokumenty związane z procedurą 2016/2270(INI)