Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU

18-06-2018 TRAN_PR(2018)620820 PE 620.820v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services

15-06-2018 TRAN_PR(2018)623746 PE 623.746v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Termin składania poprawek : 06-09-2018

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Termin składania poprawek : 13-06-2018

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony

15-05-2018 TRAN_PR(2018)621984 PE 621.984v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Termin składania poprawek : 13-06-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Termin składania poprawek : 14-06-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu towarów między państwami członkowskimi

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Termin składania poprawek : 16-05-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier TRAN/8/11629

PROJEKT SPRAWOZDANIA „Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE”

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

Termin składania poprawek : 16-03-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier TRAN/8/11552

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Termin składania poprawek : 27-03-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier TRAN/8/11122

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Termin składania poprawek : 16-03-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier TRAN/8/08880

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Termin składania poprawek : 20-02-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier TRAN/8/10069