Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/501 i rozporządzenie (UE) 2019/502 w odniesieniu do okresów ich stosowania

2019/0179(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do punktów ładowania dla pojazdów silnikowych kategorii L, zasilania statków żeglugi śródlądowej energią elektryczną z lądu, dostarczania wodoru na potrzeby transportu drogowego i dostarczania gazu ziemnego na potrzeby transportu drogowego i wodnego oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/674

2019/2794(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
TRAN

przedmiotowo właściwa

Dyrektywa delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 w odniesieniu do standardów dotyczących: kompetencji oraz odpowiadających im wiedzy i umiejętności, egzaminów praktycznych, zatwierdzania symulatorów oraz stanu zdrowia

2019/2780(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
TRAN

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki w odniesieniu do terminów przekazywania danych i dostosowania załączników I i II

2019/2778(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
TRAN

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej

2019/2763(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
TRAN

przedmiotowo właściwa

Stworzenie wspólnego obszaru lotniczego między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Gruzją z drugiej strony

2010/0186(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu z załogą statków powietrznych między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Unią Europejską, Islandią i Królestwem Norwegii

2019/0126(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

2019/0108(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN

Markus FERBER [PPE]

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

2019/0107(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN

Markus FERBER [PPE]

przedmiotowo właściwa

Umowa między Unią Europejską a Republiką Korei w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

2019/0044(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

Dominique RIQUET [Renew]

przedmiotowo właściwa