Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do wdrażania i eksploatacji współpracujących inteligentnych systemów transportowych

2019/2651(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu z załogą statków powietrznych między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Unią Europejską, Islandią i Królestwem Norwegii

2019/0126(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

2019/0108(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

2019/0107(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN

przedmiotowo właściwa

Umowa między Unią Europejską a Republiką Korei w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

2019/0044(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

przedmiotowo właściwa

Umowa między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

2018/0155(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

przedmiotowo właściwa

Umowa między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

2018/0147(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

przedmiotowo właściwa

Unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie

2016/0236(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN IMCO

przedmiotowo właściwa

Zawarcie umowy między Unią Europejską a Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych

2015/0188(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

przedmiotowo właściwa

Protokół zmieniający umowę o wspólnym obszarze lotniczym między UE a Mołdawią w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE

2015/0035(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
TRAN

przedmiotowo właściwa