Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do formy finansowania niepowiązanego z kosztami danych operacji

2019/2584(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
REGI

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Appointment of the Chair of the European Banking Authority

2019/0902(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank

2019/0801(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030

2019/2585(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ENVI

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie

2019/2583(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
EMPL

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 1/2019 – Komitet Regionów

2019/2006(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Wniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa

2019/2005(IMM) Immunitet
JURI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki

2019/2581(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
LIBE ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010

2019/2578(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią

2019/2579(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa