Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloromekwatu w grzybach uprawnych

2019/2706(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, mandipropamidu i profoksydimu w określonych produktach lub na ich powierzchni

2019/2705(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zestawów balustrad i zestawów barierek przeznaczonych do stosowania w obiektach budowlanych wyłącznie w celu zapobiegania upadkom i niepoddawanych obciążeniom pionowym przez konstrukcję

2019/2660(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
IMCO

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do wdrażania i eksploatacji współpracujących inteligentnych systemów transportowych

2019/2651(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INFO 01/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2242(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych

2018/0103(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
LIBE

[S&D]

przedmiotowo właściwa

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

2017/0332(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ENVI

Christophe HANSEN [PPE]

przedmiotowo właściwa

Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2017 – SEAE

2017/2267(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 8/2016 – Komitet Regionów

2016/2287(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków w budżecie na rok 2016 – Agencja Dostaw Euratomu (AA)

2016/2207(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa