Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Règlement de la Commission rectifiant certaines versions linguistiques de l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires

2019/2709(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloromekwatu w grzybach uprawnych

2019/2706(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej furan-2(5H)-on

2019/2708(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Draft amending budget no 2 to the general budget - Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

2019/2022(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

2019/2707(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

2019/0108(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

2019/0107(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN

przedmiotowo właściwa

Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

2019/0099(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii

2019/0096(CNS) * Procedura konsultacji
ECON

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, mandipropamidu i profoksydimu w określonych produktach lub na ich powierzchni

2019/2705(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa