Avize


În cazul în care o comisie consideră că aspectele menționate într-un raport transmis altei comisii vizează domeniile sale de competență, aceasta poate solicita să fie recunoscută drept „comisie care emite un aviz” (articolul 53 din Regulamentul de procedură). Avizul adoptat este transmis comisiei competente, care îl supune apoi la vot. Amendamentele din partea unei comisii asociate care emite un aviz (articolul 54 din Regulamentul de procedură) care intră în sfera competenței exclusive a comisiei respective trebuie să fie acceptate de către comisia competentă fără a le supune la vot. Toate avizele și pozițiile sub formă de amendamente adoptate de comisia care emite un aviz se anexează la raportul final. Pe această pagină găsiți avizele care au fost adoptate de către comisii.
Utilizați funcția de căutare pentru a consulta toate avizele și pozițiile disponibile sub formă de amendamente.

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente

08-12-2017 ECON_AD(2017)610729 PE 610.729v02-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documente conexe din dosar ECON/8/09052

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii introdus prin Regulamentul ... [Regulamentul CES]

08-12-2017 ECON_AD(2017)610734 PE 610.734v02-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Documente conexe din dosar ECON/8/09044

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei 2012/30/UE

07-12-2017 ECON_AD(2017)608079 PE 608.079v02-00
ECON

Enrique CALVET CHAMBON

Documente conexe din dosar ECON/8/08619

AVIZ referitor la interpretarea și aplicarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE 609.658v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documente conexe din dosar ECON/8/07276

AVIZ referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

23-11-2017 ECON_AD(2017)609635 PE 609.635v02-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Documente conexe din dosar ECON/8/09946

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

23-11-2017 ECON_AD(2017)610743 PE 610.743v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documente conexe din dosar ECON/8/09309

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

08-11-2017 ECON_AD(2017)608163 PE 608.163v02-00
ECON

Fulvio MARTUSCIELLO

Documente conexe din dosar ECON/8/08870

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

07-11-2017 ECON_AD(2017)613264 PE 613.264v01-00
ECON

Eva JOLY

Documente conexe din dosar ECON/8/08860

AVIZ referitor la combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice

26-09-2017 ECON_AD(2017)605945 PE 605.945v02-00
ECON

Marisa MATIAS

Documente conexe din dosar ECON/8/08282

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

26-09-2017 ECON_AD(2017)610694 PE 610.694v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documente conexe din dosar ECON/8/08814