Ultimele ştiri

Următoarea săptămână a comisiilor va avea loc la 24 septembrie 2018 în Bruxelles.

Texte propuse pentru a fi supuse votării în cadrul reuniunilor comisiilor


Rezultat(e) : 291

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru firmele de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 1093/2010

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

Termen de depunere a amendamentelor : 01-06-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

Termen de depunere a amendamentelor : 01-06-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Țările de Jos – EGF//2018/001 NL/Activități de servicii financiare)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Termen de depunere a amendamentelor : 07-09-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Termen de depunere a amendamentelor : 11-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității Europene Muncii

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termen de depunere a amendamentelor : 13-07-2018

Difuzările zilei

Nicio difuzare în această zi

Mediatecă

13-09-2018 - 09:15
BUDG Reuniune
13-09-2018 - 08:37
ENVI Reuniune
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Reuniune

Procedura legislativă ordinară

Procedura legislativă ordinară este procedura utilizată de regulă pentru adoptarea legislației la nivelul Uniunii Europene.

STOA

Evaluarea opțiunilor Parlamentului European în materie de politici în domeniul științific și tehnologic

Actele delegate

Registrul interinstituțional al actelor delegate