Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Decizia delegată a Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemele aplicabile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței balustradelor și a sistemelor de împrejmuire destinate utilizării în lucrările de construcții exclusiv pentru prevenirea căderilor și care nu sunt supuse la sarcini verticale din structură

2019/2660(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

sesizată în fond

Directivă a Comisiei de modificare a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în scopul adoptării de valori-limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în anumite jucării, în ceea ce privește formaldehida

2019/2775(RPS) Procedura de reglementare cu control
IMCO

sesizată în fond

Directivă a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la evoluțiile tehnice și științifice, a punctului 13 din partea III a anexei II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor, în ceea ce privește aluminiul

2019/2774(RPS) Procedura de reglementare cu control
IMCO

sesizată în fond

Regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru anumite autovehicule echipate cu cabine cu formă alungită, precum și pentru dispozitive și echipamente aerodinamice pentru autovehicule și remorcile acestora

2019/2735(RPS) Procedura de reglementare cu control
IMCO

sesizată în fond

Asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi

2018/0168(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
IMCO

sesizată în fond

Stabilirea condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații cu privire la piața internă și la domenii conexe

2017/0087(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
IMCO

sesizată în fond

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente

2016/0403(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
IMCO

sesizată în fond

Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic și operațional al cardului electronic european pentru servicii introdus prin Regulamentul ... [Regulamentul CES]

2016/0402(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
IMCO

sesizată în fond

Punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne

2016/0398(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
IMCO

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea includerii prafului de ou ca substanță activă în anexa I la regulament

2019/2791(DEA) Proceduri privind actele delegate
IMCO

pentru aviz, cooperare consolidată