Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei

2019/2544(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

sesizată în fond

Acordul de cooperare privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) între Comunitatea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria, a Republicii Croația și a României la Uniunea Europeană

2018/0429(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
ITRE

sesizată în fond

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei

2018/0228(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

sesizată în fond

Politica industrială

2018/2567(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

sesizată în fond

Acordul de cooperare UE-Elveţia privind programele europene de navigaţie prin satelit

2012/0231(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
ITRE

sesizată în fond

Bugetul 2020 – Mandat pentru trilog

2019/2010(BUD) Procedura bugetară
ITRE

pentru aviz

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață

2019/2608(DEA) Proceduri privind actele delegate
ITRE

pentru aviz, cooperare consolidată

Regulamentul Comisiei de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

2019/2597(RPS) Procedura de reglementare cu control
ITRE

pentru aviz, cooperare consolidată

Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor

2019/0017(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
ITRE

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European

2018/2168(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
ITRE

pentru aviz - comisia a decis să nu emită niciun aviz