Proiecte de aviz


Un proiect de aviz este un document întocmit de către deputatul desemnat raportor pentru aviz, care este apoi transmis comisiei care emite un aviz pentru o posibilă modificare și pentru a-l supune la vot.
În cazul rapoartelor legislative, proiectele de aviz se prezintă sub formă de amendamente la propunerea legislativă a Comisiei, însoțite – atunci când este cazul – de justificări succinte. În cazul rapoartelor fără caracter legislativ, proiectele de aviz se prezintă sub forma unor sugestii care, dacă sunt adoptate, sunt transmise comisiei responsabile de redactarea raportului pentru a fi incluse în acesta. Această pagină prezintă proiectele de aviz înainte să fie votate de comisia care emite un aviz.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate proiectele de aviz disponibile.

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termen de depunere a amendamentelor : 01-02-2019

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Termen de depunere a amendamentelor : 21-11-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Termen de depunere a amendamentelor : 20-11-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Termen de depunere a amendamentelor : 27-11-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IV - Curtea de Justiție

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termen de depunere a amendamentelor : 09-11-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termen de depunere a amendamentelor : 25-10-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Termen de depunere a amendamentelor : 24-10-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termen de depunere a amendamentelor : 15-10-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Termen de depunere a amendamentelor : 17-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termen de depunere a amendamentelor : 05-09-2018