Proiecte de aviz


Un proiect de aviz este un document întocmit de către deputatul desemnat raportor pentru aviz, care este apoi transmis comisiei care emite un aviz pentru o posibilă modificare și pentru a-l supune la vot.
În cazul rapoartelor legislative, proiectele de aviz se prezintă sub formă de amendamente la propunerea legislativă a Comisiei, însoțite – atunci când este cazul – de justificări succinte. În cazul rapoartelor fără caracter legislativ, proiectele de aviz se prezintă sub forma unor sugestii care, dacă sunt adoptate, sunt transmise comisiei responsabile de redactarea raportului pentru a fi incluse în acesta. Această pagină prezintă proiectele de aviz înainte să fie votate de comisia care emite un aviz.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate proiectele de aviz disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termen de depunere a amendamentelor : 15-10-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Termen de depunere a amendamentelor : 17-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termen de depunere a amendamentelor : 07-09-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/13525

PROIECT DE AVIZ referitor la conducerea autonomă în transportul european

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Termen de depunere a amendamentelor : 06-09-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/13337

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Termen de depunere a amendamentelor : 07-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termen de depunere a amendamentelor : 06-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Termen de depunere a amendamentelor : 07-09-2018

PROIECT DE AVIZ referitor la valorificarea globalizării: aspecte comerciale

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Termen de depunere a amendamentelor : 29-06-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/11989

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termen de depunere a amendamentelor : 29-06-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/11961

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2013/36/UE și 2014/65/UE

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termen de depunere a amendamentelor : 01-06-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/11911