Proiecte de raport


Comisiilor li se poate solicita să întocmească un raport cu privire la o chestiune legislativă sau nelegislativă. De obicei, comisiei i se va solicita să întocmească un raport cu privire la o anumită chestiune, atunci când aceasta se referă la un domeniu de politică ce se încadrează în sfera sa de competenţă. Totuşi, în anumite circumstanţe, o comisie poate elabora un raport din proprie iniţiativă. Pentru fiecare raport, este ales un raportor dintre membrii comisiei, care va răspunde de redactarea acestuia. După ce a fost redactat proiectul de raport, acesta este prezentat şi discutat în cadrul reuniunilor comisiei, membrii putând propune amendamente, dacă doresc. Această pagină prezintă textele proiectelor de raport înainte de adoptarea amendamentelor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate proiectele de raport disponibile.

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (text codificat)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere

21-08-2018 JURI_PR(2018)625524 PE 625.524v02-00
JURI

Evelyn REGNER

Termen de depunere a amendamentelor : 14-09-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale

26-07-2018 JURI_PR(2018)625405 PE 625.405v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termen de depunere a amendamentelor : 11-09-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

02-07-2018 JURI_PR(2018)623965 PE 623.965v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Termen de depunere a amendamentelor : 06-09-2018

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe

03-05-2018 JURI_PR(2018)621985 PE 621.985v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termen de depunere a amendamentelor : 01-06-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/12508

PROIECT DE RAPORT referitor la imprimarea tridimensională, o provocare în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și al răspunderii civile

22-02-2018 JURI_PR(2018)618019 PE 618.019v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Termen de depunere a amendamentelor : 28-02-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/09065

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență

20-02-2018 JURI_PR(2018)613544 PE 613.544v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Termen de depunere a amendamentelor : 11-04-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/10569

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Documente conexe din dosar JURI/8/11188

PROIECT DE RAPORT referitor la tabloul de bord al UE privind justiția din 2017

06-02-2018 JURI_PR(2018)616858 PE 616.858v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Termen de depunere a amendamentelor : 06-03-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/11955

PROIECT DE RAPORT referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016

01-02-2018 JURI_PR(2018)617980 PE 617.980v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termen de depunere a amendamentelor : 28-02-2018

Documente conexe din dosar JURI/8/11749