Avize


În cazul în care o comisie consideră că aspectele menționate într-un raport transmis altei comisii vizează domeniile sale de competență, aceasta poate solicita să fie recunoscută drept „comisie care emite un aviz” (articolul 53 din Regulamentul de procedură). Avizul adoptat este transmis comisiei competente, care îl supune apoi la vot. Amendamentele din partea unei comisii asociate care emite un aviz (articolul 54 din Regulamentul de procedură) care intră în sfera competenței exclusive a comisiei respective trebuie să fie acceptate de către comisia competentă fără a le supune la vot. Toate avizele și pozițiile sub formă de amendamente adoptate de comisia care emite un aviz se anexează la raportul final. Pe această pagină găsiți avizele care au fost adoptate de către comisii.
Utilizați funcția de căutare pentru a consulta toate avizele și pozițiile disponibile sub formă de amendamente.

AVIZ - Aviz sub formă de scrisoare referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Georgia

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE 630.425v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Documente conexe din dosar JURI/8/13249

AVIZ - Aviz privind temeiul juridic al propunerii de Directivă a Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

24-01-2019 JURI_AL(2019)634499 PE 634.499v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documente conexe din dosar JURI/8/13226

AVIZ - Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de Directivă privind drepturile de autor pe piața unică digitală

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

AVIZ - Aviz referitor la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IV – Curtea de Justiție

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Documente conexe din dosar JURI/8/14158

AVIZ - Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online

27-11-2018 JURI_AD(2018)628386 PE 628.386v02-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Documente conexe din dosar JURI/8/13033

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE 627.900v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Documente conexe din dosar JURI/8/13639