Avize


În cazul în care o comisie consideră că aspectele menționate într-un raport transmis altei comisii vizează domeniile sale de competență, aceasta poate solicita să fie recunoscută drept „comisie care emite un aviz” (articolul 53 din Regulamentul de procedură). Avizul adoptat este transmis comisiei competente, care îl supune apoi la vot. Amendamentele din partea unei comisii asociate care emite un aviz (articolul 54 din Regulamentul de procedură) care intră în sfera competenței exclusive a comisiei respective trebuie să fie acceptate de către comisia competentă fără a le supune la vot. Toate avizele și pozițiile sub formă de amendamente adoptate de comisia care emite un aviz se anexează la raportul final. Pe această pagină găsiți avizele care au fost adoptate de către comisii.
Utilizați funcția de căutare pentru a consulta toate avizele și pozițiile disponibile sub formă de amendamente.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Documente conexe din dosar JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

AVIZ referitor la conducerea autonomă în transportul european

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Emil RADEV

Documente conexe din dosar JURI/8/13337

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documente conexe din dosar JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Documente conexe din dosar JURI/8/12788

AVIZ - Avizul Comisiei pentru afaceri juridice referitor la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei — 2018/2094 (INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Documente conexe din dosar JURI/8/11961

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Documente conexe din dosar JURI/8/13525

AVIZ - Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații în legătură cu piața internă și domeniile conexe

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

AVIZ - Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS