Proiecte de raport


Comisiilor li se poate solicita să întocmească un raport cu privire la o chestiune legislativă sau nelegislativă. De obicei, comisiei i se va solicita să întocmească un raport cu privire la o anumită chestiune, atunci când aceasta se referă la un domeniu de politică ce se încadrează în sfera sa de competenţă. Totuşi, în anumite circumstanţe, o comisie poate elabora un raport din proprie iniţiativă. Pentru fiecare raport, este ales un raportor dintre membrii comisiei, care va răspunde de redactarea acestuia. După ce a fost redactat proiectul de raport, acesta este prezentat şi discutat în cadrul reuniunilor comisiei, membrii putând propune amendamente, dacă doresc. Această pagină prezintă textele proiectelor de raport înainte de adoptarea amendamentelor.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate proiectele de raport disponibile.

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE

18-12-2018 TRAN_PR(2018)632060 PE 632.060v01-00
TRAN

Marita ULVSKOG

Termen de depunere a amendamentelor : 28-01-2019

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor

05-12-2018 TRAN_PR(2018)628593 PE 628.593v01-00
TRAN

Karima DELLI

Termen de depunere a amendamentelor : 16-01-2019

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

13-11-2018 TRAN_PR(2018)630498 PE 630.498v01-00
TRAN

Karima DELLI

Termen de depunere a amendamentelor : 10-12-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/14444

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

09-11-2018 TRAN_PR(2018)629544 PE 629.544v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Termen de depunere a amendamentelor : 10-12-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/14442

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE

29-10-2018 TRAN_PR(2018)628404 PE 628.404v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Termen de depunere a amendamentelor : 30-11-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/13251

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri

25-10-2018 TRAN_PR(2018)629586 PE 629.586v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Termen de depunere a amendamentelor : 04-12-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/13188

PROIECT DE RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

22-10-2018 TRAN_PR(2018)629411 PE 629.411v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Termen de depunere a amendamentelor : 26-11-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/08428

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Termen de depunere a amendamentelor : 20-11-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/13147

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Termen de depunere a amendamentelor : 25-10-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/13190

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță

26-09-2018 TRAN_PR(2018)626842 PE 626.842v01-00
TRAN

Karima DELLI

Termen de depunere a amendamentelor : 20-11-2018

Documente conexe din dosar TRAN/8/13178