Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Nenechajte si ujsť
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

 
Ďalšie informácie
 
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

 
Ďalšie informácie
 
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    kontrolu plnenia rozpočtu Únie a Európskeho rozvojového fondu a rozhodnutia o absolutóriu prijaté Parlamentom vrátane interného postupu o udelení absolutória a ďalšie opatrenia, ktoré takéto rozhodnutia sprevádzajú alebo vykonávajú;
 
2.    uzávierku, predkladanie a kontrolu účtov a súvah Únie, jej orgánov a inštitúcií, ktoré sú nimi financované, vrátane vymedzenia finančných prostriedkov, ktoré sa majú presunúť, a vyrovnania zostatkov;
 
3.    kontrolu finančných aktivít Európskej investičnej banky;
 
4.    monitorovanie efektívnosti nákladov rôznych foriem financovania Únie pri uplatňovaní politík Únie za účasti osobitných výborov na základe žiadosti Výboru pre kontrolu rozpočtu a v spolupráci s osobitnými výbormi preskúmanie osobitných správ Dvora audítorov, a to na základe žiadosti Výboru pre kontrolu rozpočtu;
 
5.    vzťahy s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), posudzovanie prípadov podvodov a nezrovnalostí pri plnení rozpočtu Únie, opatrenia zamerané na predchádzanie takýmto prípadom a ich stíhanie, prísnu ochranu finančných záujmov Únie a relevantné činnosti Európskeho prokurátora v tejto oblasti;
 
6.    vzťahy s Dvorom audítorov, vymenovanie jeho členov a posudzovanie jeho správ;

7.    nariadenie o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o plnenie, riadenie a kontrolu rozpočtu.


 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Uvítacie slová
 
 

Som veľmi rád, že vás môžem privítať na internetovej stránke Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT). Táto stránka bola vytvorená s cieľom umožniť občanom sledovať prácu výboru.
 
Výbor CONT kontroluje, akým spôsobom sa vynakladajú prostriedky z rozpočtu EÚ, do akej miery sa plnia stanovené ciele a či výsledky programov zodpovedajú vynaloženým prostriedkom. Dbá tiež o to, aby sa peniaze európskych daňových poplatníkov vynakladali efektívne, účinne a v súlade s právom EÚ. V tejto súvislosti výbor úzko spolupracuje s Dvorom audítorov a navrhuje zlepšenia na základe výsledkov auditov vykonávaných Dvorom audítorov s cieľom zabezpečiť riadne finančné hospodárenie.
 
Okrem toho výbor CONT spolupracuje s Európskym úradom na boj proti podvodom (OLAF) v záujme posilnenia boja proti podvodom a korupcii v súvislosti s rozpočtom EÚ.
 
Hlavným nástrojom, ktorý má výbor CONT k dispozícii, je postup udeľovania absolutória. V rámci tohto postupu výbor CONT monitoruje plnenie rozpočtu EÚ všetkými príslušnými subjektmi, t. j. okrem iného Komisiou, Parlamentom, ostatnými inštitúciami a agentúrami.
 
Ak vás zaujíma, ako to funguje v praxi, navrhujem vám pozrieť si naše správy. Môžete tiež sledovať naše schôdze v priamom prenose a prehliadať si naše materiály prostredníctvom jednotlivých odkazov na tejto stránke, ktorá by vám mala poskytnúť lepší prehľad o činnosti výboru CONT.
 
Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.
 
 
Michael Theurer