Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Najnovšie tlačové správy
Zobraziť všetky záznamy  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Predstavenie a právomoci
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
 
1.    hospodársku a menovú politiku únie, fungovanie hospodárskej a menovej únie a európskeho menového a finančného systému (vrátane vzťahov s príslušnými orgánmi či organizáciami);
 
2.    voľný pohyb kapitálu a platieb (cezhraničné platby, jednotný platobný priestor, platobná bilancia, pohyb kapitálu a politika poskytovania a získavania úverov, kontrola pohybu kapitálu pochádzajúceho z tretích krajín, opatrenia na podporu vývozu kapitálu únie);
 
3.    medzinárodný menový a finančný systém (vrátane vzťahov s finančnými a menovými inštitúciami a organizáciami);
 
4.    pravidlá hospodárskej súťaže a štátnej pomoci;
 
5.    daňové predpisy;
 
6.    reguláciu a kontrolu finančných služieb, inštitúcií a trhov vrátane účtovného výkazníctva, auditu, účtovných pravidiel, správy a riadenia podnikov a ďalších otázok práva obchodných spoločností, ktoré sa osobitne týkajú finančných služieb.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Európsky parlament významne prispieva k tvorbe programu na poli európskej politiky a Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON) zohráva kľúčovú úlohu v rámci jeho pracovného procesu. Zodpovedá za záležitosti ako hospodárska a menová politika EÚ, daňová politika, politika hospodárskej súťaže, voľný pohyb kapitálu a regulácia finančných služieb (bankovníctvo, poisťovníctvo, penzijné fondy, správa aktív/fondov, účtovníctvo, medzinárodný menový a finančný systém atď.). Navyše vzhľadom na to, že prevažná väčšina činnosti Parlamentu sa uskutočňuje na úrovni výborov, je to práve výbor ECON, kto vykonáva väčšinu parlamentnej práce v týchto kľúčových oblastiach hospodárskej a menovej politiky. To ho stavia do centra činností Parlamentu zameraných na súčasnú hospodársku a finančnú krízu a dáva mu značný vplyv na politický program na úrovni EÚ aj v medzinárodnom meradle.
 
Pokiaľ ide o menové politiky Únie a fungovanie EMÚ a Európskeho menového systému, kľúčovú úlohu zohráva zodpovednosť ECB voči Parlamentu, ktorý funguje ako dôležitá protiváha nezávislosti centrálnej banky.
 
ECON má rozhodujúce postavenie pri tvorbe práva EÚ, pretože Parlament je spolu s Radou spolutvorcom právnych predpisov vo väčšine oblastí politiky EÚ.  Právo EÚ je často určujúce pre vnútroštátne zákony a právne úpravy v členských štátoch, najmä v oblasti finančných služieb, a po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy aj v oblasti správy ekonomických záležitostí EÚ. To umožňuje členom výboru ECON formovať právo EÚ v týchto dôležitých oblastiach politiky EÚ.