Správy


Po predložení návrhu správy výboru majú členovia výboru príležitosť do určitého termínu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. O týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom vo výbore diskutuje a hlasuje. Po zapracovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do návrhu správy a po záverečnom hlasovaní sa tento návrh stane správou, ktorá sa neskôr predloží na plenárnej schôdzi. Táto stránka zobrazuje konečné znenie správy vypracované vo výbore.
Všetky dostupné správy nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Dokumenty k tomuto spisu CJ03/8/13979

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ERRÁTA/DOPLNKY
ERR01

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13992