Správy


Po predložení návrhu správy výboru majú členovia výboru príležitosť do určitého termínu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. O týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom vo výbore diskutuje a hlasuje. Po zapracovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do návrhu správy a po záverečnom hlasovaní sa tento návrh stane správou, ktorá sa neskôr predloží na plenárnej schôdzi. Táto stránka zobrazuje konečné znenie správy vypracované vo výbore.
Všetky dostupné správy nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Dominique Bildovej imunity

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Dokumenty k tomuto spisu CJ03/8/13979