Správy


Po predložení návrhu správy výboru majú členovia výboru príležitosť do určitého termínu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. O týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom vo výbore diskutuje a hlasuje. Po zapracovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do návrhu správy a po záverečnom hlasovaní sa tento návrh stane správou, ktorá sa neskôr predloží na plenárnej schôdzi. Táto stránka zobrazuje konečné znenie správy vypracované vo výbore.
Všetky dostupné správy nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/07947

ERRÁTA/DOPLNKY
ERR01
  • otvoriť PDF v novom okne
  • otvoriť tento Word dokument v novom okne
PDN
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

SPRÁVA s odporúčaniami pre Komisiu o štatúte sociálnych a solidárnych podnikov

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/07988

SPRÁVA o trojrozmernej tlači ako výzve v oblasti práv duševného vlastníctva a občianskoprávnej zodpovednosti

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/09065

ERRÁTA/DOPLNKY
ERR01
  • otvoriť PDF v novom okne
  • otvoriť tento Word dokument v novom okne

SPRÁVA o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v roku 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11749

ERRÁTA/DOPLNKY
ERR01
  • otvoriť PDF v novom okne
  • otvoriť tento Word dokument v novom okne
PDN
001-003

SPRÁVA o výklade a vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Dokumenty k tomuto spisu CJ22/8/05637

SPRÁVA o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície za rok 2017

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11955

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11188

ERRÁTA/DOPLNKY
ERR01
  • otvoriť PDF v novom okne
  • otvoriť tento Word dokument v novom okne