Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Patentovateľnosť rastlín a základné biologické procesy

2019/2800(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
AGRI

Norbert LINS [PPE]

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 zostavením zoznamu prioritných škodcov

2019/2777(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
AGRI

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec

2019/2764(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
AGRI

gestorský, rozšírená spolupráca

Stanovenie pravidiel týkajúcich sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

2018/0216(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
AGRI

gestorský, rozšírená spolupráca

Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

2018/0217(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
AGRI

gestorský

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori

2018/0218(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
AGRI

gestorský

Určenie miery úpravy priamych platieb stanovenej v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2016

2016/0086(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
AGRI

gestorský

Uvádzanie potravín z klonov zvierat na trh

2013/0434(APP) Postup súhlasu
AGRI

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 546/2011, pokiaľ ide o posudzovanie vplyvu prípravkov na ochranu rastlín na včely medonosné

2019/2776(RPS) Regulačný postup s kontrolou
AGRI

požiadaný o stanovisko, rozšírená spolupráca

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

2019/2055(DEC) Postup udeľovania absolutória
AGRI

Paolo DE CASTRO [S&D]

požiadaný o stanovisko