Konferencia predsedov výborov

Konferencia predsedov výborov je politický orgán, ktorý koordinuje činnosť výborov a zabezpečuje bezproblémovú spoluprácu medzi nimi.  Je zložená z predsedov všetkých stálych a osobitných výborov a zasadá vždy v utorok počas schôdzí v Štrasburgu.  Predseda je volený spomedzi jej členov na dva a pol roka.

Odporúčanie týkajúce sa programu plenárnych schôdzí

Konferencia predsedov výborov predkladá Konferencii predsedov každý mesiac odporúčanie návrhu programu nasledujúcej plenárnej schôdze, ako aj mesačnú správu o kontrole zlučiteľnosti návrhu právnych predpisov s pravidlami zmluvy o delegovaných a vykonávacích aktoch.

Spolupráca výborov

Konferencia predsedov výborov slúži ako fórum na diskusiu o horizontálnych otázkach a spoločných problémoch výborov a aktívne prispieva k výmene najlepších postupov, konkrétne prostredníctvom prijímania spoločných prístupov alebo usmernení týkajúcich sa činností výborov. Konferencii predsedov môže predkladať akékoľvek odporúčania týkajúce sa práce výborov. Konferencia predsedov výborov zohráva tiež úlohu sprostredkovateľa medzi parlamentnými výbormi. Zaoberá sa žiadosťami o spoluprácu a navrhuje riešenia na urovnanie kompetenčných sporov.

Legislatívny dialóg s Komisiou a Radou

Konferencia predsedov výborov vypracúva zoznam priorít pre každú legislatívnu oblasť, a tým v mene Parlamentu prispieva k ročnému pracovnému programu Komisie. Organizuje tiež každoročné spoločné stretnutie s kolégiom komisárov a niekoľkokrát do roka sa stretáva s predsedníctvom Rady, aby pripravila a prediskutovala priority predsedníctiev a posúdila prebiehajúcu činnosť.

Prebiehajúce práce

Zoznam prebiehajúcich prác zobrazuje legislatívne postupy práve prebiehajúce v každom parlamentnom výbore.  Poskytuje prehľad práce vo výboroch, ktorý slúži na prijímanie opatrení v nadväznosti na predložené správy, ako aj na plánovanie správ na nasledujúce schôdze.

Zoznam sa sústreďuje na spisy „hlavných“ parlamentných výborov a zahŕňa spis, ktorý zodpovedá určitým kritériam.

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

18-07-2019 - 10:06
EMPL Schôdza
15-07-2019 - 20:09
EMPL Schôdza
10-07-2019 - 17:10
PETI Schôdza

Parlamentné výbory

Image of a committee meeting taking place in the European Parliament. People in a meeting room.

Program o fungovaní, zložení a právomociach výborov Európskeho parlamentu.

Jazyk titulkov zvolíte výberom z rozbaľovacieho zoznamu na ľavej strane.