Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

2018/2208(DEC) Postup udeľovania absolutória
CONT

gestorský

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

2018/2168(DEC) Postup udeľovania absolutória
CONT

gestorský

Kontrolór procesných záruk

2014/0173(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
CONT

gestorský

Dohoda o spolupráci medzi ES a Lichtenštajnskom v boji proti podvodom

2008/0234(NLE) Nelegislatívne postupy
CONT

gestorský

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

2019/2028(BUD) Rozpočtový postup
CONT

požiadaný o stanovisko

Rozpočet na rok 2020 - mandát na trialóg

2019/2010(BUD) Rozpočtový postup
CONT

požiadaný o stanovisko

Stanovenie pravidiel týkajúcich sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

2018/0216(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
CONT

požiadaný o stanovisko

Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

2018/0217(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
CONT

požiadaný o stanovisko

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori

2018/0218(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
CONT

požiadaný o stanovisko

Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027

2018/0166(APP) Postup súhlasu
CONT

požiadaný o stanovisko