Návrhy stanovísk


Návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravuje poslanec vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Tento dokument je potom predložený výboru požiadanému o stanovisko, ktorý vypracuje prípadné pozmeňujúce návrhy a hlasuje o ňom.
V prípade legislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu Komisie, ku ktorým sú v prípade potreby pripojené krátke odôvodnenia. V prípade nelegislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu návrhov, ktoré sú v prípade prijatia predložené gestorskému výboru zodpovednému za vypracovanie správy, aby ich do tejto správy zahrnul. Na tejto stránke sa nachádzajú návrhy stanovísk predtým, ako o nich hlasuje výbor požiadaný o stanovisko.
Všetky dostupné návrhy stanovísk nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe and the European Community

21-11-2019 DEVE_PA(2019)644723 PE644.723v01-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643137 PE643.137v01-00
DEVE

Charles GOERENS

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2018

13-11-2019 DEVE_PA(2019)643144 PE643.144v01-00
DEVE

Charles GOERENS

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

07-11-2019 DEVE_PA(2019)642995 PE642.995v02-00
DEVE

Michèle RIVASI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

30-10-2019 DEVE_PA(2019)642937 PE642.937v03-00
DEVE

Caroline ROOSE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

28-10-2019 DEVE_PA(2019)642934 PE642.934v02-00
DEVE

Catherine CHABAUD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

24-10-2019 DEVE_PA(2019)641364 PE641.364v01-00
DEVE

Catherine CHABAUD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

24-10-2019 DEVE_PA(2019)642950 PE642.950v01-00
DEVE

Caroline ROOSE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-11-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641207 PE641.207v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-10-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

17-09-2019 DEVE_PA(2019)641208 PE641.208v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-10-2019