Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

2019/2028(BUD) Rozpočtový postup
DEVE

požiadaný o stanovisko

Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

2019/0099(NLE) Nelegislatívne postupy
DEVE

požiadaný o stanovisko

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

2019/0090(NLE) Nelegislatívne postupy
DEVE

požiadaný o stanovisko

Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

2019/0078(NLE) Nelegislatívne postupy
DEVE

požiadaný o stanovisko

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávací protokol

2019/0076(NLE) Nelegislatívne postupy
DEVE

požiadaný o stanovisko

Zmena rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

2019/0070(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
DEVE

požiadaný o stanovisko

Rozpočet na rok 2020 - mandát na trialóg

2019/2010(BUD) Rozpočtový postup
DEVE

požiadaný o stanovisko

Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

2018/0356(NLE) Nelegislatívne postupy
DEVE

požiadaný o stanovisko

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

2018/0358(NLE) Nelegislatívne postupy
DEVE

požiadaný o stanovisko

Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (prepracované znenie)

2018/0329(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
DEVE

požiadaný o stanovisko