Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

2016/0397(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
EMPL

gestorský

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí a predbežnom vykonávaní Dohody, v mene Európskej únie, medzi Spojenými štátmi americkými, Európskou úniou, Islandom a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa časových obmedzení dohôd o poskytovaní lietadiel s posádkou

2019/0126(NLE) Nelegislatívne postupy
EMPL

požiadaný o stanovisko

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje, aby so Švajčiarskom vyrokovalo a uzavrelo dohodu, ktorou by sa povolila kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

2019/0108(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
EMPL

požiadaný o stanovisko

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

2019/0107(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
EMPL

požiadaný o stanovisko

Rozpočet na rok 2020 - mandát na trialóg

2019/2010(BUD) Rozpočtový postup
EMPL

požiadaný o stanovisko

Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

2018/0427(NLE) Nelegislatívne postupy
EMPL

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

2018/2168(DEC) Postup udeľovania absolutória
EMPL

požiadaný o stanovisko

Zriadenie európskeho nástroja stabilizácie investícií

2018/0212(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
EMPL

požiadaný o stanovisko

Zriadenie Programu na podporu reforiem

2018/0213(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
EMPL

požiadaný o stanovisko

Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027

2018/0166(APP) Postup súhlasu
EMPL

požiadaný o stanovisko