Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Smernica Komisie, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES

2019/2743(RPS) Regulačný postup s kontrolou
EMPL

gestorský

Smernica Komisie, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Rady 89/656/EHS, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy

2019/2739(RPS) Regulačný postup s kontrolou
EMPL

gestorský

Smernica Komisie, ktorou sa menia prílohy II a IV k smernici Rady 92/29/EHS, pokiaľ ide o čisto technické úpravy

2019/2726(RPS) Regulačný postup s kontrolou
EMPL

gestorský

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

2016/0397(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
EMPL

gestorský

Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť

2019/2780(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
EMPL

požiadaný o stanovisko, rozšírená spolupráca

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

2019/2055(DEC) Postup udeľovania absolutória
EMPL

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

2019/2056(DEC) Postup udeľovania absolutória
EMPL

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Rada a Európska rada

2019/2057(DEC) Postup udeľovania absolutória
EMPL

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

2019/2058(DEC) Postup udeľovania absolutória
EMPL

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov

2019/2059(DEC) Postup udeľovania absolutória
EMPL

požiadaný o stanovisko