Domovská stránka

 
Najnovšie udalosti
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Nenechajte si ujsť
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

   
 
Pôsobnosť stálych výborov
 
Výbor s pôsobnosťou pre:
1.    environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:
a)    znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku, zmien podnebia, ochrany biodiverzity,
b)    trvalo udržateľného rozvoja,
c)    medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia,
d)    obnovy narušeného životného prostredia,
e)    civilnej ochrany,
f)    Európskej agentúry pre životné prostredie,
g)    Európskej chemickej agentúry;
 
2.    verejné zdravie, najmä:
a)    programy a osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva,
b)    farmaceutické a kozmetické výrobky,
c)    zdravotné aspekty bioterorizmu,
d)    Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb;
 
3.    otázky bezpečnosti potravín, najmä:
a)    označovanie a bezpečnosť potravín,
b)    veterinárnu legislatívu týkajúcu sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví; hygienické kontroly potravín a zariadení potravinárskej výroby,
c)    Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.
 
Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Vitajte
 
 

Vitajte na stránke výboru ENVI.
 
Náš výbor je so 71 členmi najväčším legislatívnym výborom Európskeho parlamentu. Cieľom našej práce je, aby sa mnohé obavy občanov v celej Európe odrazili v právnych predpisoch o životnom prostredí, zdraví a bezpečnosti potravín. Európsky parlament nadobudol legislatívne právomoci spolurozhodovacieho orgánu v prevažnej väčšine otázok, o ktorých sa rokuje vo výbore ENVI, čím sa stal jedným z najvplyvnejších výborov.
 
Naša činnosť v oblasti politiky životného prostredia zahŕňa otázky, ktoré siahajú od regulácie toxických chemických látok až po zachovanie biologickej rozmanitosti Európy. Výbor pracuje aj na podpore zdrojovo efektívnej a trvalo udržateľnej Európy. Ústredným bodom práce nášho výboru je boj proti zmene klímy.
 
Nedávne potravinové aféry v členských štátoch poukázali na potrebu vyššej bezpečnosti potravín. Kriticky sa zaoberáme právnymi predpismi týkajúcimi sa regulácie potravín. V centre pozornosti výboru ENVI je lepšia informovanosť spotrebiteľov, okrem iného prostredníctvom jednoznačného označovania potravín. 
 
V oblasti verejného zdravia sa výbor ENVI snaží navrhovať európske riešenia problémov súvisiacich so zdravím. K posledným príkladom našej činnosti patrí bezpečnosť farmaceutických a kozmetických výrobkov, boj proti falšovaniu liekov a obhajoba práv pacientov. 
 
Veríme, že táto stránka Vám poskytne lepší prehľad o našej práci a budeme sa tešiť, ak sa vyjadríte k akýmkoľvek otázkam, ktoré Vás zaujímajú.
 
Matthias Groote