Správy


Po predložení návrhu správy výboru majú členovia výboru príležitosť do určitého termínu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. O týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa potom vo výbore diskutuje a hlasuje. Po zapracovaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do návrhu správy a po záverečnom hlasovaní sa tento návrh stane správou, ktorá sa neskôr predloží na plenárnej schôdzi. Táto stránka zobrazuje konečné znenie správy vypracované vo výbore.
Všetky dostupné správy nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

SPRÁVA Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

SPRÁVA o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET