Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 27. apríla 2017 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 130

NÁVRH SPRÁVY o súkromných bezpečnostných spoločnostiach

26-01-2017 AFET_PR(2017)594042 PE 594.042v01-00
AFET

Hilde VAUTMANS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-03-2017

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

07-03-2017 ECON_PR(2017)599762 PE 599.762v01-00
ECON

Tom VANDENKENDELAERE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-04-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom

06-03-2017 EMPL_PA(2017)601064 PE 601.064v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-03-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ

06-03-2017 EMPL_PA(2017)599609 PE 599.609v01-00
EMPL

Jérôme LAVRILLEUX

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-03-2017

NÁVRH SPRÁVY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie)

24-02-2017 LIBE_PR(2017)599751 PE 599.751v02-00
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-03-2017

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

26-04-2017 - 13:06
DEVE Schôdza
25-04-2017 - 16:28
CULT Schôdza
25-04-2017 - 16:15
PECH Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament