Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 24. septembra 2018 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 258

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

30-07-2018 DEVE_PA(2018)626670 PE 626.670v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 31-08-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

30-07-2018 ECON_PA(2018)625356 PE 625.356v01-00
ECON

Barbara KAPPEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

30-07-2018 PECH_PA(2018)625586 PE 625.586v01-00
PECH

Renata BRIANO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-09-2018

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schôdza
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schôdza
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov