Najnovšie udalosti

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 221

NÁVRH ODPORÚČANIA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

20-02-2017 INTA_PR(2017)594050 PE 594.050v02-00
INTA

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-01-2017

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie)

08-02-2017 JURI_PR(2017)599671 PE 599.671v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

NÁVRH STANOVISKA k vytvoreniu nového obchodného rámca medzi EÚ a Tureckom a modernizácii colnej únie

23-01-2017 AFET_PA(2017)597544 PE 597.544v01-00
AFET

Kati PIRI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-02-2017

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2015

23-01-2017 DEVE_PA(2017)597491 PE 597.491v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-02-2017

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III –Komisia a výkonné agentúry

23-01-2017 DEVE_PA(2017)597490 PE 597.490v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-02-2017

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

28-02-2017 - 08:02
ECON LIBE Schôdza
27-02-2017 - 17:39
JURI ECON Schôdza
27-02-2017 - 16:41
EMPL Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament