Najnovšie udalosti

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 247

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie

29-08-2018 LIBE_PA(2018)626976 PE 626.976v01-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014

31-07-2018 REGI_PA(2018)626678 PE 626.678v01-00
REGI

Mirosław PIOTROWSKI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-09-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399 a nariadenia (EÚ) 2017/2226

24-07-2018 LIBE_PR(2018)622263 PE 622.263v03-00
LIBE

Jeroen LENAERS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-07-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia)

24-07-2018 LIBE_PR(2018)622253 PE 622.253v03-00
LIBE

Nuno MELO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-07-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013

11-07-2018 REGI_PA(2018)625424 PE 625.424v01-00
REGI

Maria Gabriela ZOANĂ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-09-2018

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

11-10-2018 - 09:10
ENVI Schôdza
11-10-2018 - 09:07
LIBE Schôdza
11-10-2018 - 09:04
JURI Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov