Najnovšie udalosti

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 117

NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov

26-02-2018 CJ01_PR(2018)618057 PE 618.057v02-00
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, Angelika MLINAR

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-03-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

31-01-2018 REGI_PA(2018)616617 PE 616.617v01-00
REGI

Daniel BUDA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-04-2018

NÁVRH STANOVISKA k úlohe miest v inštitucionálnom rámci Únie

21-03-2018 REGI_PA(2018)619142 PE 619.142v02-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-04-2018

NÁVRH SPRÁVY o politike súdržnosti a obehovom hospodárstve

07-03-2018 REGI_PR(2018)619126 PE 619.126v02-00
REGI

Davor ŠKRLEC

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-04-2018

NÁVRH STANOVISKA k vplyvu politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko

19-04-2018 CONT_PA(2018)620996 PE 620.996v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 30-04-2018

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

25-04-2018 - 15:36
ENVI Schôdza
25-04-2018 - 15:08
DROI LIBE Schôdza
25-04-2018 - 14:36
DROI Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov