Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 29. mája 2017 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 129 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH SPRÁVY o rozpočtovej kontrole financovania mimovládnych organizácií (MVO) z rozpočtu EÚ

16-03-2017 CONT_PR(2017)589138 PE 589.138v01-00
CONT

Markus PIEPER

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-05-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-05-2017

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-05-2017

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Schôdza
15-05-2017 - 21:01
AFET Schôdza
15-05-2017 - 19:12
AGRI Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament