Najnovšie udalosti

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 195

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

NÁVRH STANOVISKA o slobode a pluralite médií v Európskej únii

17-01-2018 JURI_PA(2018)615361 PE 615.361v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-02-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť zo Švédska – EGF/2017/007)

12-01-2018 BUDG_PR(2018)616588 PE 616.588v01-00
BUDG

Urmas PAET

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-02-2018

NÁVRH SPRÁVY o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie

10-01-2018 BUDG_PR(2018)616543 PE 616.543v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ, Janusz LEWANDOWSKI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 31-01-2018

NÁVRH SPRÁVY o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020

10-01-2018 BUDG_PR(2018)615478 PE 615.478v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 31-01-2018

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

22-02-2018 - 10:34
PETI Schôdza
22-02-2018 - 09:46
AFET Schôdza
22-02-2018 - 09:39
TERR Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov