Template : Vue d'ensemble

Výbory na budúci týždeň dňa 3. novembra 2014 v Bruseli.
Výbory Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov
Filtrovanie podľa výborov
 
 
 
 

Nájdené výsledky : 50 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores predložená Gréckom)

Dátum : 09-10-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland predložená Írskom)

Dátum : 09-10-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Dátum : 20-10-2014

Číslo :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území

Dátum : 24-09-2014

Číslo :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k EÚ a celosvetovému rozvojovému rámcu na obdobie po roku 2015

Dátum : 20-10-2014

Číslo :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-10-2014

References :

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica