Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 28. augusta 2017 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 109

NÁVRH SPRÁVY o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2017 na rozpočtový rok 2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-07-2017

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Tretieho dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov

05-07-2017 INTA_PR(2017)604624 PE 604.624v01-00
INTA

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-07-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018

04-07-2017 INTA_PA(2017)607959 PE 607.959v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-07-2017

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Taliansku

04-07-2017 BUDG_PR(2017)607953 PE 607.953v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-07-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia

29-06-2017 EMPL_PA(2017)607885 PE 607.885v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-07-2017

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

13-07-2017 - 09:36
IMCO Schôdza
13-07-2017 - 09:14
REGI Schôdza
13-07-2017 - 09:07
JURI Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament