Template : Vue d'ensemble

Výbory na budúci týždeň dňa 3. novembra 2014 v Bruseli.
AFET Ukraine elections, meeting with Colombian President: in committee

The Committee on Foreign Affairs will discuss the general elections in Ukraine with the Head of the EP Observation Delegation to Ukraine, Andrej Plenković, on 03.11.14. The day after, the Committee will meet Juan Manuel Santos Calderón, President of Colombia.

IMCO Correct application of the law on customs and agricultural matters: debate

The correct application of the law on customs and agricultural matters will be discussed by the Committee on Internal Market and Consumer Protection together with Commission representatives on 05.11.14. The discussion will focus on the costs and usefulness of export container status messages regarding the mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and their cooperation with the Commission.

Ďalšie informácie
INTA EU-Myanmar Investment Agreement: public hearing

Since 2011, the EU has been demonstrating willingness to support democratic transition in Myanmar by reinstating trade preferences and launching negotiations for an investment agreement. The Committee on International Trade will hold a hearing with experts on 06.11.14 in order to analyse the upcoming negotiations. Due note of the political situation in the country and the investment agreements already signed by Myanmar with its neighbouring countries will be taken.

Ďalšie informácie
FEMM Spring forward for women: conference

Women parliamentarians from the Arab States region and members of the European Parliament will get together during the UN Women conference "Spring forward for women", hosted by the Committee on Women's Rights and Gender Equality on 05.11.14. The participants will have the opportunity to network, foster expertise and share experiences regarding the issues of gender equality and women’s empowerment both in the European Union and the Arab States region.

DEVE Ebola, Syria, global development goals, Climate Change Conference: in committee

The Committee on Development will discuss the longer-term lessons from the Ebola epidemic during its meeting of 03.11.14, for which it will be preparing a non-legislative report. It will also go over the EU's negotiating position on the future global framework for sustainable development goals, after which it will vote on its opinion ahead of the UN Climate Change Conference of December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will also be on the agenda.

Ďalšie informácie
Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov
Filtrovanie podľa výborov
 
 
 
 

Nájdené výsledky : 62

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores predložená Gréckom)

Dátum : 09-10-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland predložená Írskom)

Dátum : 09-10-2014

Číslo :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)

Dátum : 20-10-2014

Číslo :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území

Dátum : 24-09-2014

Číslo :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-10-2014

References :

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

NÁVRH STANOVISKA k EÚ a celosvetovému rozvojovému rámcu na obdobie po roku 2015

Dátum : 20-10-2014

Číslo :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-10-2014

References :

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica