Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 27. júna 2016 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 84

NÁVRH SPRÁVY o návrhu na vymenovanie Lea Brincata za člena Dvora audítorov

25-05-2016 CONT_PR(2016)583924 PE 583.924v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

NÁVRH STANOVISKA k téme Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom s DPH

19-05-2016 LIBE_PA(2016)582410 PE 582.410v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-06-2016

NÁVRH STANOVISKA k téme Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom s DPH

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 30-05-2016

NÁVRH STANOVISKA k rozpočtovej kontrole financovania mimovládnych organizácií (MVO) z rozpočtu EÚ

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 30-05-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-05-2016

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

21-06-2016 - 18:38
TAX2 Schôdza
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Schôdza
21-06-2016 - 15:16
AGRI Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament