Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 27. marca 2017 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 143 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020

22-03-2017 BUDG_PR(2017)595622 PE 595.622v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-03-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2015/435 on the mobilisation of the Contingency Margin

20-03-2017 BUDG_PR(2017)595627 PE 595.627v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-03-2017

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599628 PE 599.628v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 02-03-2017

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

08-02-2017 BUDG_PR(2017)599626 PE 599.626v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 02-03-2017

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami

02-02-2017 ECON_PR(2017)597532 PE 597.532v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-03-2017

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

23-03-2017 - 14:08
EMPL Schôdza
23-03-2017 - 14:06
LIBE Schôdza
23-03-2017 - 10:48
EMPL Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament