Najnovšie udalosti

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 118

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ

23-05-2018 ECON_PA(2018)622207 PE 622.207v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-06-2018

NÁVRH SPRÁVY o zmenenom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty

23-04-2018 ECON_PR(2018)619275 PE 619.275v01-00
ECON

Roberts ZĪLE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-05-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012

11-12-2017 ECON_PR(2017)613409 PE 613.409v03-00
ECON

Peter SIMON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-01-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu

16-11-2017 ECON_PR(2017)613410 PE 613.410v01-00
ECON

Peter SIMON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-01-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES

27-09-2017 ECON_PR(2017)610856 PE 610.856v01-00
ECON

Gunnar HÖKMARK

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-01-2018

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

11-06-2018 - 20:17
AGRI Schôdza
11-06-2018 - 19:35
AFCO Schôdza
11-06-2018 - 19:32
LIBE Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov