Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 27. novembra 2017 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 112

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v mene Európskej únie

13-11-2017 ENVI_PR(2017)610799 PE 610.799v01-00
ENVI

Christofer FJELLNER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-11-2017

NÁVRH STANOVISKA k budúcemu VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020

20-10-2017 LIBE_PA(2017)612221 PE 612.221v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-11-2017

NÁVRH STANOVISKA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

17-07-2017 ENVI_PA(2017)608053 PE 608.053v01-00
ENVI

Eleonora FORENZA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-09-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení európskeho elektronického preukazu služieb a súvisiacich administratívnych prostriedkoch

27-06-2017 ITRE_PA(2017)601274 PE 601.274v01-00
ITRE

Maria SPYRAKI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-09-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením ... [ESC Regulation] ...

27-06-2017 ITRE_PA(2017)601268 PE 601.268v01-00
ITRE

Maria SPYRAKI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-09-2017

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

23-11-2017 - 09:22
ECON Schôdza
23-11-2017 - 09:14
AGRI Schôdza
23-11-2017 - 09:12
CULT Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament