Najnovšie udalosti

Vote

Presumption of innocence, TTIP negotiations, smart borders package: votes

LIBE 30-03-2015 - 09:06

The legislative report on strengthening aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings will be voted on by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on 31.03.15. It will also vote on its opinion regarding the TTIP negotiations, and the questions for oral answer by the Commission and the Council regarding the smart borders legislative package - which aims to improve the management of the EU external borders.

Different species of fish

Multiannual management plan for multispecies: committee vote

PECH 26-03-2015 - 10:49

The legislative report on the multiannual plan for multispecies of the Baltic Sea will be voted on by the Committee on Fisheries during its meeting of 31.01.15. This is the first management plan presented by the European Commission under the new Common Fisheries Policy. It sets management targets for cod, sprat and herring in order to achieve a better management of the stocks as they interact.

Border control

Development assistance: vote. Dealing with Ebola, Vanuatu, migration: debates

DEVE LIBE 25-03-2015 - 15:40

The Development Committee will discuss ways of dealing with the consequences of the Ebola outbreak, EU budget support, financing for development and relief efforts for Vanuatu following cyclone PAM, on 31.03.15. It will vote on the EU Member States' commitment to dedicate 0.7% of the Gross National Income to development assistance on 01.04.15. It will also look at the nexus between development and migration during a joint meeting with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

Pilot Projects and Preparatory Actions: 2009-2013

Revision of the MFF 2014-2020 regulation: committee vote

BUDG 27-03-2015 - 11:35

The Committee on Budgets will vote on its report regarding the consent to a Commission proposal to revise the Multiannual Financial Framework (MFF) regulation 2014-2020. If approved, the proposed adjustment of the MFF ceilings will make it possible to transfer 21 billion euro in unused funding due to the late adoption of new rules or programmes under shared management, to the 2015 budget. The final vote on this revision is scheduled for Parliament's plenary sitting of 15.04.15.

Seafarers

Seafarers rights - information, consultation, fair and just working conditions: vote

EMPL 27-03-2015 - 12:01

On 01.04.15, the committee on Employment and Social Affairs will vote on the draft report and the amendments to the Seafarers Directive, which aims to put an end to the exclusion of seafaring workers from five existing Directives protecting the rights of workers in the European Union.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 133

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek

12-03-2015 ENVI_PR(2015)551928 PE 551.928v01-00
ENVI

Margrete AUKEN

NÁVRH STANOVISKA k súčasnej politickej situácii v Afganistane

19-02-2015 FEMM_PA(2015)549341 PE 549.341v01-00
FEMM

Mariya GABRIEL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-03-2015

NÁVRH STANOVISKA k investíciám pre rast a zamestnanosť: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii

17-02-2015 FEMM_PA(2015)549256 PE 549.256v02-00
FEMM

Julie GIRLING

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-03-2015

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady v mene Európskej únie a jej členských štátov o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

12-02-2015 AFET_PR(2015)549251 PE 549.251v01-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-03-2015

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007

10-02-2015 PECH_PR(2015)546811 PE 546.811v02-00
PECH

Jarosław WAŁĘSA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-03-2015

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

31-03-2015 - 10:48
ENVI Schôdza
31-03-2015 - 10:21
PECH Schôdza
31-03-2015 - 10:12
FEMM Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament