Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 8. decembra 2016 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 114 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej

17-11-2016 EMPL_PA(2016)593983 PE 593.983v02-00
EMPL

Georgi PIRINSKI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-12-2016

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Španielska – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

16-11-2016 BUDG_PR(2016)594034 PE 594.034v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 30-11-2016

  DRAFT OPINION on European Cloud Initiative

08-11-2016 LIBE_PA(2016)593831 PE 593.831v01-00
LIBE

Michał BONI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-11-2016

NÁVRH STANOVISKA o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť

18-10-2016 BUDG_PA(2016)592269 PE 592.269v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-11-2016

NÁVRH STANOVISKA k návrhu správy o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (Text s významom pre EHP)

13-10-2016 BUDG_PA(2016)592201 PE 592.201v01-00
BUDG

Clare MOODY

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-11-2016

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

07-12-2016 - 15:07
PANA Schôdza
06-12-2016 - 12:42
ECON Schôdza
05-12-2016 - 16:13
INTA Schôdza

Conciliations and codecision

Zmierovací postup je treťou a zároveň poslednou fázou riadneho legislatívneho postupu (RLP) (známeho aj ako spolurozhodovanie).

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament