Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 8. januára 2018 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 115 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

06-12-2017 ITRE_PR(2017)613549 PE 613.549v01-00
ITRE

Angelo CIOCCA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-12-2017

  DRAFT REPORT on the nomination of Tony James Murphy as a Member of the Court of Auditors

04-12-2017 CONT_PR(2017)615276 PE 615.276v01-00
CONT

Indrek TARAND

NÁVRH STANOVISKA Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013

20-10-2017 EMPL_PA(2017)612191 PE 612.191v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-11-2017

NÁVRH STANOVISKA k budúcemu VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020

20-10-2017 ITRE_PA(2017)609632 PE 609.632v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-11-2017

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu

28-09-2017 LIBE_PR(2017)609537 PE 609.537v01-00
LIBE

Nathalie GRIESBECK

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 26-10-2017

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

14-12-2017 - 10:23
AFCO Schôdza
11-12-2017 - 19:39
ECON Schôdza
11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament