Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 27. septembra 2018 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 281

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2018/001 NL/Finančné služby, Holandsko)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-09-2018

NÁVRH SPRÁVY o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou pre Turecko z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), zvýšenie prostriedkov pre nástroj európskeho susedstva (ENI) a na humanitárnu pomoc na ďalšie naliehavé akcie a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v kontexte iniciatívy WiFi4EU

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-07-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-09-2018

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Schôdza
24-09-2018 - 16:16
PETI Schôdza
24-09-2018 - 15:29
PECH Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov