Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 24. septembra 2018 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 291

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-06-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-06-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2018/001 NL/Finančné služby, Holandsko)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-09-2018

NÁVRH SPRÁVY o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Zrušenie rezervy súvisiacej s podporou pre Turecko z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II), zvýšenie prostriedkov pre nástroj európskeho susedstva (ENI) a na humanitárnu pomoc na ďalšie naliehavé akcie a úprava plánu pracovných miest Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) v kontexte iniciatívy WiFi4EU

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-07-2018

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schôdza
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schôdza
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov