Najnovšie udalosti

Výbory na budúci týždeň dňa 24. septembra 2018 v Bruseli.

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 273

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-09-2018

NÁVRH SPRÁVY o ochrane finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-09-2018

NÁVRH DRUHEJ SPRÁVY o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-07-2018

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schôdza
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schôdza
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov