Najnovšie udalosti

Texty, o ktorých sa má hlasovať na schôdzach výborov


Nájdené výsledky : 292 Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH SPRÁVY o Novej európskej stratégii pre kultúru

17-07-2018 CULT_PR(2018)625477 PE 625.477v01-00
CULT

Giorgos GRAMMATIKAKIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-09-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

29-06-2018 EMPL_PR(2018)623825 PE 623.825v02-00
EMPL

Laura AGEA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-09-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004

20-11-2017 EMPL_PR(2017)612058 PE 612.058v02-00
EMPL

Guillaume BALAS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-01-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for amending Parliament’s Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom of 9 March 1994 on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman’s duties

20-09-2018 PETI_PA(2018)623941 PE 623.941v01-00
PETI

Margrete AUKEN

  DRAFT REPORT on the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy

14-09-2018 ITRE_PR(2018)627719 PE 627.719v01-00
ITRE

Marian-Jean MARINESCU

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-10-2018

Dnešné vysielanie

Sledujte priame prenosy schôdzí výborov

Multimediálna knižnica

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schôdza
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schôdza
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schôdza

Riadny legislatívny postup

Riadny legislatívny postup je všeobecným pravidlom na prijímanie právnych predpisov na úrovni Európskej únie

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Delegované akty

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov