Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH SPRÁVY o online platformách a jednotnom digitálnom trhu

28-02-2017 CJ18_PR(2017)599814 PE 599.814v01-00
IMCO ITRE

Henna VIRKKUNEN, Philippe JUVIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-03-2017

Dokumenty k tomuto spisu CJ18/8/08311

NÁVRH SPRÁVY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

14-02-2017 IMCO_PR(2017)599728 PE 599.728v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-03-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/06048

NÁVRH SPRÁVY k akčnému plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020

13-01-2017 IMCO_PR(2017)593826 PE 593.826v01-00
IMCO

Sabine VERHEYEN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-02-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/08279

NÁVRH SPRÁVY o fungovaní franchisingu v sektore maloobchodu

09-01-2017 IMCO_PR(2017)597399 PE 597.399v01-00
IMCO

Dennis de JONG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-02-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/08004

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb

06-01-2017 IMCO_PR(2017)597391 PE 597.391v01-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-02-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/05279

NÁVRH SPRÁVY Európske normy – vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1025/2012

04-01-2017 IMCO_PR(2017)595559 PE 595.559v01-00
IMCO

Marlene MIZZI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-02-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/08300

NÁVRH SPRÁVY o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti

22-12-2016 IMCO_PR(2016)595614 PE 595.614v01-00
IMCO

Pascal DURAND

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-02-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/08292

NÁVRH SPRÁVY o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo

22-12-2016 IMCO_PR(2016)595756 PE 595.756v01-00
IMCO

Nicola DANTI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-02-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/07659

NÁVRH SPRÁVY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

19-12-2016 IMCO_PR(2016)595745 PE 595.745v01-00
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-02-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/06772

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

30-11-2016 IMCO_PR(2016)594014 PE 594.014v02-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-01-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/06759