Návrhy správ

Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

Dátum : 17-02-2014

Číslo :

IMCO_PR(2014)527948 PE 527.948v02-00
IMCO

António Fernando CORREIA DE CAMPOS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-02-2014

References :

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/7/14647

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíku cestovných služieb a asistenčných cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS

Dátum : 26-11-2013

Číslo :

IMCO_PR(2013)524596 PE 524.596v01-00
IMCO

Hans-Peter MAYER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-12-2013

References :

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/7/13317

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o sieti SOLVIT

Dátum : 11-11-2013

Číslo :

IMCO_PR(2013)522880 PE 522.880v01-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-12-2013

References :

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/7/13388

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní dodávateľských služieb

Dátum : 07-11-2013

Číslo :

IMCO_PR(2013)522759 PE 522.759v01-00
IMCO

Josef WEIDENHOLZER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 10-12-2013

References :

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/7/13387

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní

Dátum : 17-10-2013

Číslo :

IMCO_PR(2013)521724 PE 521.724v01-00
IMCO

Birgit COLLIN-LANGEN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-11-2013

References :

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/7/13244

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 2007/46/ES

Dátum : 16-10-2013

Číslo :

IMCO_PR(2013)521605 PE 521.605v01-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-11-2013

References :

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/7/13026

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014

Dátum : 16-10-2013

Číslo :

IMCO_PR(2013)521613 PE 521.613v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-11-2013

References :

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/7/13815

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (prepracované znenie)

Dátum : 11-10-2013

Číslo :

IMCO_PR(2013)519690 PE 519.690v02-00
IMCO

Zuzana ROITHOVÁ

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/7/13231

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách

Dátum : 24-09-2013

Číslo :

IMCO_PR(2013)519576 PE 519.576v01-00
IMCO

Robert ROCHEFORT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-10-2013

References :

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/7/12939

Dokumenty :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

NÁVRH SPRÁVY o integrovanom trhu s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ

Dátum : 26-07-2013

Číslo :

IMCO_PR(2013)516736 PE 516.736v01-00
IMCO

Pablo ARIAS ECHEVERRÍA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-10-2013

References :

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/7/12134

Dnešné vysielanie
 
Dnes žiadne vysielanie  
Multimediálna knižnica
 
Privítanie
 
 

Jednotný trh a s ním súvisiaci voľný pohyb osôb, tovaru a služieb je jedným zo základných kameňov EÚ. Európskym občanom a podnikom poskytuje prosperitu a rast, pracovné príležitosti, mobilitu a slobodu voľby.
 
Členovia Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa domnievajú, že občania musia byť stredobodom záujmu jednotného trhu. Naším poslaním je zabezpečiť, aby sa ľudia mohli usadiť a pracovať, študovať alebo začať podnikať kdekoľvek v EÚ.
 
Chceme zabezpečiť, aby spotrebitelia poznali svoje práva a boli si istí, že pri nákupe výrobkov v EÚ, či už v miestnom obchode alebo pri cezhraničnom nakupovaní na internete, nie sú vystavení nebezpečenstvu a sú chránení.
 
Snažíme sa stanoviť jasné pravidlá pre podniky, zjednodušiť fungovanie malých firiem a zároveň rozšíriť ich príležitosti vytvárať, predávať a poskytovať služby na trhu.
 
Výbor pre vnútorný trh inicioval Akt o jednotnom trhu s cieľom dať jednotnému trhu nový impulz. Sme naďalej odhodlaní čo najskôr splniť návrhy tohto aktu. Iba dobre fungujúci jednotný európsky trh môže zaručiť našu prosperitu a konkurencieschopnosť vo svete v nadchádzajúcich desaťročiach.
 
Malcolm Harbour
predseda Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa