Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením ... [nariadenie o ESC]

20-11-2017 IMCO_PR(2017)609534 PE 609.534v03-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-11-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09040

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí

30-10-2017 IMCO_PR(2017)612279 PE 612.279v01-00
IMCO

Eva MAYDELL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-02-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services e-card and related administrative facilities

27-10-2017 IMCO_PR(2017)609529 PE 609.529v02-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-11-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09048

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

24-10-2017 IMCO_PR(2017)612231 PE 612.231v01-00
IMCO

Marlene MIZZI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-11-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09874

NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o reguláciu a potrebu reformy odborných služieb

19-07-2017 IMCO_PR(2017)607891 PE 607.891v01-00
IMCO

Nicola DANTI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-09-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09949

NÁVRH SPRÁVY k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní

23-06-2017 IMCO_PR(2017)601007 PE 601.007v01-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-09-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09034

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu

19-06-2017 IMCO_PR(2017)606190 PE 606.190v01-00
IMCO

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/08987

NÁVRH SPRÁVY o online platformách a jednotnom digitálnom trhu

28-02-2017 CJ18_PR(2017)599814 PE 599.814v01-00
IMCO ITRE

Henna VIRKKUNEN, Philippe JUVIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-03-2017

Dokumenty k tomuto spisu CJ18/8/08311

NÁVRH SPRÁVY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

14-02-2017 IMCO_PR(2017)599728 PE 599.728v01-00
IMCO

Mihai ŢURCANU

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-03-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/06048

NÁVRH SPRÁVY k akčnému plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020

13-01-2017 IMCO_PR(2017)593826 PE 593.826v01-00
IMCO

Sabine VERHEYEN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-02-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/08279