Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT REPORT on Annual Report on the Single Market Governance within the European Semester 2017

20-10-2016 IMCO_PR(2016)592332 PE 592.332v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-11-2016

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

19-09-2016 IMCO_PR(2016)589314 PE 589.314v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02001

NÁVRH SPRÁVY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi

14-09-2016 IMCO_PR(2016)585750 PE 585.750v02-00
IMCO

Daniel DALTON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 13-10-2016

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatiasmernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii

14-06-2016 IMCO_PR(2016)584110 PE 584.110v01-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/05266

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

22-03-2016 IMCO_PR(2016)578822 PE 578.822v01-00
IMCO

Vicky FORD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-04-2016

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/05094

NÁVRH SPRÁVY k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom rámci Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie

03-02-2016 IMCO_PR(2016)575381 PE 575.381v01-00
IMCO

Kaja KALLAS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-03-2016

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/00290

NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Chorvátskej republiky k Dohovoru z 18. decembra 1997 vypracovanému na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami

03-02-2016 IMCO_PR(2016)576725 PE 576.725v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-02-2016

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/04975

NÁVRH SPRÁVY o stratégii pre jednotný trh

18-12-2015 IMCO_PR(2015)573011 PE 573.011v01-00
IMCO

Lara COMI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-02-2016

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/04993

NÁVRH SPRÁVY o necolných prekážkach obchodu na jednotnom trhu

18-12-2015 IMCO_PR(2015)573111 PE 573.111v01-00
IMCO

Daniel DALTON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-01-2016

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/04988

NÁVRH SPRÁVY o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016

24-11-2015 IMCO_PR(2015)571647 PE 571.647v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-12-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/04631