Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS

05-10-2015 IMCO_PR(2015)569483 PE 569.483v01-00
IMCO

Birgit COLLIN-LANGEN

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02275

NÁVRH SPRÁVY o iniciatíve Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu

22-09-2015 CJ18_PR(2015)567714 PE 567.714v01-00
IMCO ITRE

Kaja KALLAS, Evelyne GEBHARDT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-10-2015

Dokumenty k tomuto spisu CJ18/8/03915

NÁVRH SPRÁVY o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci

06-07-2015 IMCO_PR(2015)560916 PE 560.916v03-00
IMCO

Dawid Bohdan JACKIEWICZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-09-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02015

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

30-06-2015 IMCO_PR(2015)560902 PE 560.902v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/01424

NÁVRH SPRÁVY o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu

18-05-2015 IMCO_PR(2015)557205 PE 557.205v01-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-06-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/03048

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

01-04-2015 IMCO_PR(2015)552005 PE 552.005v01-00
IMCO

Cristian-Silviu BUŞOI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-04-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02786

NÁVRH SPRÁVY o EHP – Švajčiarsku: Prekážky súvisiace s úplnou realizáciou vnútorného trhu

30-03-2015 IMCO_PR(2015)551920 PE 551.920v01-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-05-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02964

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES

13-03-2015 IMCO_PR(2015)549389 PE 549.389v01-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02413

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch

28-01-2015 IMCO_PR(2015)546721 PE 546.721v01-00
IMCO

Vicky FORD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-03-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/00401

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá

20-01-2015 IMCO_PR(2015)544262 PE 544.262v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-03-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/00446