Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Customs infringements and sanctions

03-02-2016 IMCO_PR(2016)575381 PE 575.381v01-00
IMCO

Kaja KALLAS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-03-2016

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council recommendation for a Council decision concerning the accession of the Republic of Croatia to the Convention of 18 December 1997, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty of the European Union, on mutual assistance and cooperation between customs administrations

03-02-2016 IMCO_PR(2016)576725 PE 576.725v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-02-2016

NÁVRH SPRÁVY o stratégii pre jednotný trh

18-12-2015 IMCO_PR(2015)573011 PE 573.011v01-00
IMCO

Lara COMI

NÁVRH SPRÁVY o necolných prekážkach obchodu na jednotnom trhu

18-12-2015 IMCO_PR(2015)573111 PE 573.111v01-00
IMCO

Daniel DALTON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-01-2016

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/04988

NÁVRH SPRÁVY o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2016

24-11-2015 IMCO_PR(2015)571647 PE 571.647v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-12-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/04631

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíkoch cestovných služieb a dohodách o spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS

05-10-2015 IMCO_PR(2015)569483 PE 569.483v01-00
IMCO

Birgit COLLIN-LANGEN

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02275

NÁVRH SPRÁVY o iniciatíve Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu

22-09-2015 CJ18_PR(2015)567714 PE 567.714v01-00
IMCO ITRE

Kaja KALLAS, Evelyne GEBHARDT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-10-2015

Dokumenty k tomuto spisu CJ18/8/03915

NÁVRH SPRÁVY o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci

06-07-2015 IMCO_PR(2015)560916 PE 560.916v03-00
IMCO

Edward CZESAK

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 23-02-2016

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02015

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

30-06-2015 IMCO_PR(2015)560902 PE 560.902v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/01424

NÁVRH SPRÁVY o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu

18-05-2015 IMCO_PR(2015)557205 PE 557.205v01-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-06-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/03048