Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES

13-03-2015 IMCO_PR(2015)549389 PE 549.389v01-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch

28-01-2015 IMCO_PR(2015)546721 PE 546.721v01-00
IMCO

Vicky FORD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-03-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/00401

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá

20-01-2015 IMCO_PR(2015)544262 PE 544.262v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-03-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/00446

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o lanovkových zariadeniach

27-11-2014 IMCO_PR(2014)537493 PE 537.493v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-01-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/00405

NÁVRH SPRÁVY o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015

29-10-2014 IMCO_PR(2014)541454 PE 541.454v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-11-2014

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/01785