Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności

01-07-2015 IMCO_PR(2015)560916 PE 560.916v01-00
IMCO

Dawid Bohdan JACKIEWICZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-09-2015

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

30-06-2015 IMCO_PR(2015)560902 PE 560.902v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

NÁVRH SPRÁVY o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu

18-05-2015 IMCO_PR(2015)557205 PE 557.205v01-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-06-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/03048

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

01-04-2015 IMCO_PR(2015)552005 PE 552.005v01-00
IMCO

Cristian-Silviu BUŞOI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-04-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02786

NÁVRH SPRÁVY o EHP – Švajčiarsku: Prekážky súvisiace s úplnou realizáciou vnútorného trhu

30-03-2015 IMCO_PR(2015)551920 PE 551.920v01-00
IMCO

Andreas SCHWAB

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-05-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02964

NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES

13-03-2015 IMCO_PR(2015)549389 PE 549.389v01-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/02413

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch

28-01-2015 IMCO_PR(2015)546721 PE 546.721v01-00
IMCO

Vicky FORD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 03-03-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/00401

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá

20-01-2015 IMCO_PR(2015)544262 PE 544.262v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 04-03-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/00446

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o lanovkových zariadeniach

27-11-2014 IMCO_PR(2014)537493 PE 537.493v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-01-2015

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/00405

NÁVRH SPRÁVY o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015

29-10-2014 IMCO_PR(2014)541454 PE 541.454v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 18-11-2014

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/01785