Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT REPORT on EU eGovernment action plan 2016-2020

13-01-2017 IMCO_PR(2017)593826 PE 593.826v01-00
IMCO

Sabine VERHEYEN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-02-2017

  DRAFT REPORT on the functioning of franchising in the retail sector

09-01-2017 IMCO_PR(2017)597399 PE 597.399v01-00
IMCO

Dennis de JONG

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-02-2017

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services

06-01-2017 IMCO_PR(2017)597391 PE 597.391v01-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 08-02-2017

NÁVRH SPRÁVY Európske normy – vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1025/2012

04-01-2017 IMCO_PR(2017)595559 PE 595.559v01-00
IMCO

Marlene MIZZI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-02-2017

NÁVRH SPRÁVY o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti

22-12-2016 IMCO_PR(2016)595614 PE 595.614v01-00
IMCO

Pascal DURAND

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-02-2017

NÁVRH SPRÁVY o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo

22-12-2016 IMCO_PR(2016)595756 PE 595.756v01-00
IMCO

Nicola DANTI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-02-2017

NÁVRH SPRÁVY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES

19-12-2016 IMCO_PR(2016)595745 PE 595.745v01-00
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-02-2017

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

30-11-2016 IMCO_PR(2016)594014 PE 594.014v02-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-01-2017

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku

18-11-2016 IMCO_PR(2016)593817 PE 593.817v03-00
IMCO

Pascal ARIMONT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-01-2017

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu

07-11-2016 CJ24_PR(2016)592444 PE 592.444v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-01-2017

Dokumenty k tomuto spisu CJ24/8/06371