Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State

19-04-2018 IMCO_PR(2018)620869 PE 620.869v03-00
IMCO

Ivan ŠTEFANEC

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-05-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules and procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending Regulations (EU) No 305/2011, (EU) No 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council

17-04-2018 IMCO_PR(2018)620871 PE 620.871v01-00
IMCO

Nicola DANTI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 22-05-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru

26-03-2018 CJ33_PR(2018)619292 PE 619.292v01-00
IMCO INTA

Alessia Maria MOSCA, Daniel DALTON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-04-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii

01-03-2018 IMCO_PR(2018)619038 PE 619.038v01-00
IMCO

Anna Maria CORAZZA BILDT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-03-2018

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/11036

NÁVRH SPRÁVY o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

28-02-2018 IMCO_PR(2018)618122 PE 618.122v01-00
IMCO

Carlos COELHO

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-03-2018

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/11775

NÁVRH SPRÁVY o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu

27-02-2018 IMCO_PR(2018)618324 PE 618.324v01-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-04-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením ... [nariadenie o ESC]

20-11-2017 IMCO_PR(2017)609534 PE 609.534v03-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-11-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09040

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí

30-10-2017 IMCO_PR(2017)612279 PE 612.279v01-00
IMCO

Eva MAYDELL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-03-2018

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09877

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services e-card and related administrative facilities

27-10-2017 IMCO_PR(2017)609529 PE 609.529v02-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-11-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09048

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

24-10-2017 IMCO_PR(2017)612231 PE 612.231v01-00
IMCO

Marlene MIZZI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 28-11-2017

Dokumenty k tomuto spisu IMCO/8/09874