Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o uplatniteľné systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov balustrádových zostáv a zábradľových zostáv, ktoré sú určené na použitie v stavbách výlučne na účely zabránenia pádu a na ktoré nepôsobí zvislé zaťaženie vyvolané konštrukciou

2019/2660(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Smernica Komisie, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES na účely prijatia osobitných limitných hodnôt pre chemické látky používané v určitých hračkách, pokiaľ ide o formaldehyd

2019/2775(RPS) Regulačný postup s kontrolou
IMCO

gestorský

Smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o hliník

2019/2774(RPS) Regulačný postup s kontrolou
IMCO

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1230/2012, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie určitých motorových vozidiel vybavených predĺženými kabínami a na schválenie aerodynamických zariadení a vybavenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

2019/2735(RPS) Regulačný postup s kontrolou
IMCO

gestorský

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

2018/0168(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský

Stanovenie podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí

2017/0087(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza Európsky elektronický preukaz služieb a súvisiace administratívne prostriedky

2016/0403(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením ... [ESC Regulation]

2016/0402(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský

Presadzovanie smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu

2016/0398(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský

Námietka podľa článku 112: predĺženie období schválenia účinných látok amidosulfurón, beta-cyflutrín, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonil, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, tiofanát-metyl, triflusulfurón a tritosulfurón (D062951)

2019/2826(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

požiadaný o stanovisko