Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha k smernici Rady 80/181/EHS, pokiaľ ide o definície základných jednotiek SI

2019/2668(RPS) Regulačný postup s kontrolou
IMCO

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje spoločná skúška odbornej prípravy pre inštruktorov lyžovania podľa článku 49b smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií

2019/2665(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o uplatniteľné systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov balustrádových zostáv a zábradľových zostáv, ktoré sú určené na použitie v stavbách výlučne na účely zabránenia pádu a na ktoré nepôsobí zvislé zaťaženie vyvolané konštrukciou

2019/2660(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried parametrov plastových a sklenených svetlíkov a strešných okien na základe priepustnosti vzduchu

2019/2659(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o deklarovanie určitých zásielok s nízkou hodnotou

2019/2658(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

2019/2656(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried vonkajších clôn a markíz na základe parametrov týkajúcich sa odolnosti proti náporom vetra

2019/2655(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách na účely prispôsobenia príloh I a IV

2019/2622(RPS) Regulačný postup s kontrolou
IMCO

gestorský

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

2018/0168(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

gestorský

Smernica o rádiových zariadeniach (2014/53/EÚ)

2018/2681(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

gestorský