Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o uplatniteľné systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov balustrádových zostáv a zábradľových zostáv, ktoré sú určené na použitie v stavbách výlučne na účely zabránenia pádu a na ktoré nepôsobí zvislé zaťaženie vyvolané konštrukciou

2019/2660(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
IMCO

gestorský

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1230/2012, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie určitých motorových vozidiel vybavených predĺženými kabínami a na schválenie aerodynamických zariadení a vybavenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

2019/2735(RPS) Regulačný postup s kontrolou
IMCO

gestorský

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

2018/0168(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský

Stanovenie podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí

2017/0087(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza Európsky elektronický preukaz služieb a súvisiace administratívne prostriedky

2016/0403(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením ... [ESC Regulation]

2016/0402(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský

Presadzovanie smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu

2016/0398(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
IMCO

gestorský

Vymenovanie členky Európskej komisie - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Nelegislatívne postupy
IMCO

požiadaný o stanovisko

Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje nemecké znenie nariadenia (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008

2019/2725(RPS) Regulačný postup s kontrolou
IMCO

požiadaný o stanovisko, rozšírená spolupráca

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

2019/2028(BUD) Rozpočtový postup
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

požiadaný o stanovisko