Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo

2019/2544(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

gestorský

Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii

2018/0429(NLE) Nelegislatívne postupy
ITRE

gestorský

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy

2018/0228(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

gestorský

Priemyselná politika

2018/2567(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

gestorský

Dohoda o spolupráci medzi EÚ a Švajčiarskom v oblasti európskych programov satelitnej navigácie

2012/0231(NLE) Nelegislatívne postupy
ITRE

gestorský

Rozpočet na rok 2020 - mandát na trialóg

2019/2010(BUD) Rozpočtový postup
ITRE

požiadaný o stanovisko

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o opatrenia prijaté Medzinárodnou organizáciou civilného letectva na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií z leteckej dopravy na účely vykonávania globálneho trhového opatrenia

2019/2608(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
ITRE

požiadaný o stanovisko, rozšírená spolupráca

Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

2019/2597(RPS) Regulačný postup s kontrolou
ITRE

požiadaný o stanovisko, rozšírená spolupráca

Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva

2019/0017(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
ITRE

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

2018/2168(DEC) Postup udeľovania absolutória
ITRE

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko