Návrhy stanovísk


Návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravuje poslanec vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Tento dokument je potom predložený výboru požiadanému o stanovisko, ktorý vypracuje prípadné pozmeňujúce návrhy a hlasuje o ňom.
V prípade legislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu Komisie, ku ktorým sú v prípade potreby pripojené krátke odôvodnenia. V prípade nelegislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu návrhov, ktoré sú v prípade prijatia predložené gestorskému výboru zodpovednému za vypracovanie správy, aby ich do tejto správy zahrnul. Na tejto stránke sa nachádzajú návrhy stanovísk predtým, ako o nich hlasuje výbor požiadaný o stanovisko.
Všetky dostupné návrhy stanovísk nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-02-2019

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-11-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-11-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-11-2018

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-11-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-10-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-10-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-10-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-09-2018