Návrhy stanovísk


Návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravuje poslanec vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Tento dokument je potom predložený výboru požiadanému o stanovisko, ktorý vypracuje prípadné pozmeňujúce návrhy a hlasuje o ňom.
V prípade legislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu Komisie, ku ktorým sú v prípade potreby pripojené krátke odôvodnenia. V prípade nelegislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu návrhov, ktoré sú v prípade prijatia predložené gestorskému výboru zodpovednému za vypracovanie správy, aby ich do tejto správy zahrnul. Na tejto stránke sa nachádzajú návrhy stanovísk predtým, ako o nich hlasuje výbor požiadaný o stanovisko.
Všetky dostupné návrhy stanovísk nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutors’ Office and the effectiveness of OLAF investigations

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-11-2018

  PROJET D’AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 20-11-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 27-11-2018

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 16-11-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-10-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/14009

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 24-10-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13033

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-10-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13639

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-09-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13636

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-09-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13525

NÁVRH STANOVISKA k autonómnemu riadeniu vozidiel v európskej doprave

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13337