Návrhy stanovísk


Návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravuje poslanec vymenovaný za spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko. Tento dokument je potom predložený výboru požiadanému o stanovisko, ktorý vypracuje prípadné pozmeňujúce návrhy a hlasuje o ňom.
V prípade legislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu pozmeňujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu Komisie, ku ktorým sú v prípade potreby pripojené krátke odôvodnenia. V prípade nelegislatívnych správ majú návrhy stanovísk formu návrhov, ktoré sú v prípade prijatia predložené gestorskému výboru zodpovednému za vypracovanie správy, aby ich do tejto správy zahrnul. Na tejto stránke sa nachádzajú návrhy stanovísk predtým, ako o nich hlasuje výbor požiadaný o stanovisko.
Všetky dostupné návrhy stanovísk nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 15-10-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 17-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-09-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13525

NÁVRH STANOVISKA k autonómnemu riadeniu vozidiel v európskej doprave

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13337

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-09-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/12788

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 07-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k využívaniu globalizácie: obchodné aspekty

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-06-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11989

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 29-06-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11961

NÁVRH STANOVISKA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-06-2018

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11911