Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

22-03-2019 JURI_PR(2019)637267 PE637.267v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 01-04-2019

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (kodifikované znenie)

28-11-2018 JURI_PR(2018)629749 PE629.749v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

NÁVRH SPRÁVY k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE630.382v01-00
LIBE JURI

Josef WEIDENHOLZER, Heidi HAUTALA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 05-12-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-11-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Luxembursko, Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-11-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-11-2018

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Chorvátsko, Cyprus, Luxembursko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 21-11-2018

NÁVRH SPRÁVY o cezhraničných žiadostiach o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-11-2018