Oznámenia členom výborov


Oznámenia členom výborov používajú výbory na šírenie informácií, ktoré nie sú zahrnuté v iných typoch dokumentov, pre poslancov zastúpených vo výboroch. Týka sa to napríklad takých informácií ako zhrnutie návštevy delegácie, schôdza s odborníkom, otázky komisárovi alebo uverejnenie prijatých petícií.
Všetky dostupné oznámenia členom výborov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

OZNÁMENIE POSLANCOM - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

OZNÁMENIE POSLANCOM - Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

OZNÁMENIE POSLANCOM - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

OZNÁMENIE POSLANCOM - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

OZNÁMENIE POSLANCOM - Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (prepracované znenie)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI

OZNÁMENIE POSLANCOM - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike železničnej dopravy (prepracované znenie)

27-09-2017 JURI_CM(2017)610877 PE 610.877v01-00
JURI

OZNÁMENIE POSLANCOM - Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (kodifikované znenie)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609385 PE 609.385v01-00
JURI

OZNÁMENIE POSLANCOM - Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) (kodifikované znenie)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609387 PE 609.387v01-00
JURI