Stanoviská


Ak sa výbor domnieva, že veci, na ktoré sa vzťahuje správa pridelená inému výboru, sa týkajú jeho oblastí pôsobnosti, môže požiadať, aby bol uznaný za výbor požiadaný o stanovisko (článok 53 rokovacieho poriadku). Prijaté stanovisko sa postúpi gestorskému výboru, ktorý o ňom následne hlasuje. Pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru požiadaného o stanovisko (článok 54 rokovacieho poriadku), ktoré patria do výlučnej právomoci tohto výboru, musí gestorský výbor prijať bez hlasovania. Všetky stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov, ktoré prijal výbor požiadaný o stanovisko, musia byť uvedené v prílohe ku konečnej správe. Na tejto stránke sa uvádzajú stanoviská, ktoré výbory prijali.
Všetky dostupné stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE 632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/14580

  OPINION - Opinion on the legal basis of the on the proposal for a Regulation the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC

21-02-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko vo forme listu k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE 630.425v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13249

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

24-01-2019 JURI_AL(2019)634499 PE 634.499v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13226

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu smernice o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

STANOVISKO - Stanovisko ku komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

STANOVISKO o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/14158