Stanoviská


Ak sa výbor domnieva, že veci, na ktoré sa vzťahuje správa pridelená inému výboru, sa týkajú jeho oblastí pôsobnosti, môže požiadať, aby bol uznaný za výbor požiadaný o stanovisko (článok 53 rokovacieho poriadku). Prijaté stanovisko sa postúpi gestorskému výboru, ktorý o ňom následne hlasuje. Pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru požiadaného o stanovisko (článok 54 rokovacieho poriadku), ktoré patria do výlučnej právomoci tohto výboru, musí gestorský výbor prijať bez hlasovania. Všetky stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov, ktoré prijal výbor požiadaný o stanovisko, musia byť uvedené v prílohe ku konečnej správe. Na tejto stránke sa uvádzajú stanoviská, ktoré výbory prijali.
Všetky dostupné stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE 637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE 637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE 637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE 637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE 636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EK o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE 636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE 632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/14580

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko vo forme listu k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom zo strany Eurojustu

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON