Stanoviská


Ak sa výbor domnieva, že veci, na ktoré sa vzťahuje správa pridelená inému výboru, sa týkajú jeho oblastí pôsobnosti, môže požiadať, aby bol uznaný za výbor požiadaný o stanovisko (článok 53 rokovacieho poriadku). Prijaté stanovisko sa postúpi gestorskému výboru, ktorý o ňom následne hlasuje. Pozmeňujúce návrhy pridruženého výboru požiadaného o stanovisko (článok 54 rokovacieho poriadku), ktoré patria do výlučnej právomoci tohto výboru, musí gestorský výbor prijať bez hlasovania. Všetky stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov, ktoré prijal výbor požiadaný o stanovisko, musia byť uvedené v prílohe ku konečnej správe. Na tejto stránke sa uvádzajú stanoviská, ktoré výbory prijali.
Všetky dostupné stanoviská a pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

STANOVISKO k autonómnemu riadeniu vozidiel v európskej doprave

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13337

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/12788

STANOVISKO - Stanovisko Výboru pre právne veci k stavu diskusie o budúcnosti Európy – 2018/2094 (INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/11961

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenty k tomuto spisu JURI/8/13525

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

STANOVISKO - Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení zdravotníckych technológií a zmene smernice 2011/24/EÚ

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS